Illustrasjon

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Prosjektet skal innføre en ny løsning for interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) på helseforetakene i Helse Sør-Øst. Løsningen legger til rette for at flere henvisninger og rekvisisjoner til helseforetak kan sendes elektronisk, også fra legekontor og andre rekvirenter som bruker skybaserte journalsystemer. Dette øker effektiviteten og forenkler arbeidsprosessene på helseforetakene.  

Prosjektet startet planleggingsfasen i april 2020 og skal etter planen være ferdig i februar 2022. 

Fase: Gjennomføring 

Bakgrunn  

Bakgrunnen for at prosjektet er startet er at dagens leverandør av IHR-løsning har stoppet utvikling av sin løsning. Dagens løsning kan ikke integreres med skybaserte EPJ-systemer. Rekvirentene kan spare mye tid ved å rekvirere elektronisk og helseforetakene effektiviserer mottak av henvisninger og rekvisisjoner og dermed øker kapasiteten ved helseforetakene.  

Helse Sør-Øst RHF har anskaffet en ny regional løsning, DIPS Interactor, som skal innføres for henvisninger og rekvisisjoner til alle helseforetak i Helse Sør-Øst, samt ute hos rekvirenter (legekontor, legevakt og annen kommunal helsetjeneste).  

I primærhelsetjenesten (legekontor) tas det i økende grad i bruk skybaserte EPJ-løsninger. For at helseforetakene fortsatt skal kunne ta imot rekvisisjoner og henvisninger fra disse, må det tilrettelegges for en skybasert IHR-tjeneste. Denne er under utvikling og pilotering.  

Forventet nytte 

Innføring av DIPS Interactor i Helse Sør-Øst vil bidra til å opprettholde eller øke omfanget av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser som blir analysert ved helseforetakene. Helseforetakene vil også kunne motta elektroniske rekvisisjoner og henvisninger fra andre rekvirenttyper enn legekontor, som legevakter og annen kommunal omsorgstjeneste (sykehjem, helsestasjoner m.m.). 
 
Løsningen legger dessuten til rette for elektronisk rekvirering og henvisning på områder der man fortsatt sender på papir, for eksempel innen patologi og bildediagnostikk, samt for rekvisisjoner som sendes mellom helseforetak.  
 
Elektronisk rekvirering forenkler også hverdagen på laboratoriene fordi det blir lettere å håndtere mengden med prøver som kommer inn og svartiden kan kortes ned.  
  
For helseforetakene er omfanget av innsendte prøver fra primærhelsetjenesten av stor betydning, økonomisk og for å kunne utnytte medisinsk-teknisk utstyr på en god måte. Med ny løsning kan de også innfri myndighetskrav til elektronisk rekvirering (forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten).    

Styringsgruppeleder og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Helse Sør-Øst RHF.
Prosjektleder: Hanna Elgvin, innleid i Sykehuspartner.
Fant du det du lette etter?