logo Helse Sør-Øst
Kvinne i hvit frakk og pasient ser på et ark sammen

Interaktiv henvisning og rekvirering (IHR)

Prosjektet har i 2021 innført en ny løsning for interaktiv henvisning og rekvirering (IHR) på helseforetakene i Helse Sør-Øst. Løsningen legger til rette for at flere henvisninger og rekvisisjoner kan sendes elektronisk fra legekontor og andre rekvirenter som bruker skybaserte journalsystemer til helseforetakene. Dette øker effektiviteten og forenkler arbeidsprosessene på helseforetakene.  

Prosjektet er i gjennomføringsfasen og skal etter planen være ferdig i mai 2022.


Fase: Avsluttet 

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at tidligere løsninger ikke kunne integreres med skybaserte EPJ-systemer. 
Helse Sør-Øst RHF har anskaffet en ny regional løsning, DIPS Interactor, som skal innføres for henvisninger og rekvisisjoner til alle helseforetak i regionen, samt ute hos rekvirenter (legekontor, legevakt og annen kommunal helsetjeneste).  

Primærhelsetjenesten (legekontor) tar i økende grad i bruk skybaserte EPJ-løsninger. For at helseforetakene fortsatt skal kunne ta imot rekvisisjoner og henvisninger fra dem, må det tilrettelegges for en skybasert IHR-tjeneste. Sky-løsningen er under utvikling og pilotering.


Innføring av DIPS Interactor i Helse Sør-Øst vil bidra til å opprettholde eller øke omfanget av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser som blir analysert ved helseforetakene. Foretakene vil også kunne motta elektroniske rekvisisjoner og henvisninger fra legevakter og annen kommunal omsorgstjeneste (sykehjem, helsestasjoner m.m.).
 
Løsningen legger dessuten til rette for elektronisk rekvirering og henvisning på områder der man fortsatt sender informasjon på papir, for eksempel innen patologi og bildediagnostikk, samt for rekvisisjoner som sendes mellom helseforetak.  

Elektronisk rekvirering forenkler også hverdagen på laboratoriene fordi det blir lettere å håndtere mengden med prøver som kommer inn, og svartiden kan kortes ned.  

For helseforetakene er omfanget av innsendte prøver fra primærhelsetjenesten av stor betydning, økonomisk og for å kunne utnytte medisinsk-teknisk utstyr på en god måte. Med ny løsning kan de også innfri myndighetskrav til elektronisk rekvirering (forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten).  


Styring​​​sgruppeleder o​​g prosjektleder

Styringsgruppeleder: Jonny Kildal, Helse Sør-Øst RHF.
Prosjektleder: Hanna Elgvin, innleid i Sykehuspartner.


Sist oppdatert 12.02.2024