Kjernejournal dokumentdeling

Prosjektet kjernejournal dokumentdeling skal bidra til at helsepersonell får enklere og raskere tilgang til nødvendig og relevant informasjon fra pasientens journaldokumenter ved ulike behandlingssteder og på tvers av omsorgsnivå. Prosjektet er ett av flere prosjekter i Helse Sør-Øst som arbeider med å utvikle og modernisere pasientjournalsystemene. Hovedtiltakene er å få på plass løsninger som gjør informasjonsdeling mellom behandlingssteder sikrere og enklere, og å innføre et mer moderne journalsystem. Målet er tryggere, enklere og mer effektiv pasientbehandling.

Fase: Gjennomføring

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er det nasjonale målet om «Én innbygger - én journal», og behovet for raskere informasjonsutveksling mellom behandlere og forenklet samarbeid mellom ulike omsorgsnivå (primær- og spesialisthelsetjeneste). Målet er at all relevant informasjon skal følge pasienten, noe som støttes ved å gi helsepersonell ved ulike behandlingssteder raskere og enklere tilgang til sentrale journaldokumenter.  Dette vil bidra til at pasienter får sikrere, raskere og bedre helsehjelp.  

Prosjektet startet i 2019, og utprøving begynte høsten 2020 mellom Oslo universitetssykehus og et utvalg helsepersonell fra blant annet Oslo legevakt, Lovisenberg sykehus og tre fastlegekontor.  

Løsningen innebærer i første omgang at helsepersonell utenfor sykehus skal kunne lese oppsummeringer av behandling (epikriser og sammenfatninger) og røntgensvar fra journalsystemet ved sykehuset, og inkludere dette i grunnlaget for medisinske vurderinger når de skal behandle pasienten.   

I utprøvingen gjøres et begrenset antall sentrale dokumenttyper tilgjengeligefor innsyn. Målet er at alle helseforetakene i regionen etter hvert skal gjøre sentralt journalinnhold tilgjengelig på denne måten. 

Prosjektet er nasjonalt og ledes og eies av Norsk helsenett med Helse Sør-Øst som hovedsamarbeidspartner. 

Forventet nytte 

Dokumentdeling via kjernejournal vil bidra til at viktig og relevant journalinformasjon kan følge pasienten og skal på en sikker måte være tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor behandling gis. For behandlere blir journalinformasjon lettere og raskere tilgjengelig ved hjelp av digitale løsninger, og grunnlaget for medisinske vurderinger, eksempelvis i akutte situasjoner, blir bedre.   

Fremdriftsplan  

Prosjektet har gjennomført en pilotfase, og er nå i gang med gjennomføringsfase med økt bruk frem til april 2022. Det planlegges en trinnvis innføring av løsningen ved at stadig flere helseforetak kan dele relevant journalinformasjon med helsepersonell ved ulike helseinstitusjoner som bruker kjernejournal.  

Styringsgruppe og  prosjektleder

Styringsgruppeleder: Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektledere: Jacob Holter Grundt, Oslo universitetssykehus og Mariann Seland, Sykehuspartner. 


Fant du det du lette etter?