Klinisk legemiddelsamhandling

Prosjektet klinisk legemiddelsamhandling skal bidra til bedre legemiddelhåndtering i Helse Sør-Øst. Målet er å legge til rette for mer enhetlig samhandling mellom fagsystemene elektronisk pasientjournal (DIPS) og regional kurve- og medikasjonsløsning (MetaVision). Dette vi øke pasientsikkerheten og gi bedre systemstøtte for helsepersonell. 

Prosjektet skal også sikre sømløs overføring av legemiddelinformasjon mellom aktuelle fagsystemer i regionen og nasjonale tjenester som e-resept, kjernejournal og pasientens legemiddelliste (PLL).  

Prosjektet startet våren 2019 og skal etter planen være ferdig i løpet av 2024. 

Fase: Gjennomføring 

Bakgrunn  

Det er økende fokus på legemiddelområdet på regionalt og nasjonalt nivå. Eksempler på dette er lukket legemiddelsløyfe, SAFEST (forbedret legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk) og pasientens legemiddelliste (PLL). 

Det er i dag for liten grad av samhandling om legemiddelinformasjon mellom fagsystemer som er i bruk innad i Helse Sør-Øst og mot eksterne aktører som kjernejournal (KJ) og reseptformidler (RF). Dette gir ikke den støtten i arbeidsprosessene som klinikere forventer. 

For at legemiddelhåndteringen internt i regionen, og også mot eksterne helseaktører, skal bli bedre, er det viktig å fokusere på samhandling mellom applikasjonene. Dette er også en forutsetning dersom gevinster skal realiseres. 

Noen av disse utfordringene kan løses internt i Helse Sør-Øst, mens andre skaper utfordringer for legemiddelrelatert databehandling på tvers av regionene og omsorgsnivåer og krever derfor tett samarbeid mellom aktører både på regionalt og nasjonalt nivå.  

Forventet nytte  

Målet er å møte helsepersonells behov for en mer effektiv arbeidshverdag, der tilgang til legemiddelinformasjon er mer oversiktlig. Ansatte i helsesektoren skal slippe å dobbeltregistrere pasientens legemidler i ulike systemer. Dette vil blant annet redusere risiko for feilregistrering og bidra til økt pasientsikkerhet. 

Prosjektet skal etablere en samlet, oppdatert og sikker liste over pasientens aktuelle legemidler, samt en sømløs overføring til pasientjournalen i DIPS og kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision. I dette ligger også en bedre funksjonalitet for å kunne samstemme legemidlene for å sikre kvalitet i pasientens legemiddelliste.  

Målet er også å oppnå en hensiktsmessig og sikker funksjonalitet for registrering og varsling av legemiddelreaksjoner (CAVE). Prosjektet skal i tillegg sikre mottak av pasientens legemiddelliste og legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk (SAFEST) i Helse Sør-Øst. Internasjonal standardisering gjennom SAFEST gir nye funksjonelle muligheter, økt kvalitet og muliggjør bedre nasjonal samhandling. 

Fremdriftsplan  

Prosjektet er i den første av estimert tre gjennomføringsfaser. Gjennomføringsfase 1 skal vare frem til sommeren 2021

Styringsgruppe og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Marit Moen, innleid i Sykehuspartner. 
Klinisk fagansvarlig: Bjørn Hveem, Oslo universitetssykehus.
Fant du det du lette etter?