logo
Åpen ambulanse med pasient i seng og personell på vei inn

Regional ambulansejournal

Prosjektet regional ambulansejournal skal bidra til å erstatte papirjournaler i ambulansene i Helse Sør-Øst med et elektronisk journalsystem. En elektronisk ambulansejournal vil styrke kommunikasjonen mellom de prehospitale tjenestene og sykehusene. Akuttmottaket vil blant annet få tilgang til pasientens ambulansejournal før pasienten kommer til sykehuset. Journalen er også et godt verktøy både for beslutningsstøtte og for kvalitetssikring av behandlingen som gis. 

Elektronisk ambulansejournal gjør at ambulansepersonell får et bedre informasjonsgrunnlag, som igjen sikrer bedre og mer standardisert helsehjelp. Journalene kan administreres mer effektivt og gir gode grunnlagsdata til forskning, kompetanseheving hos ansatte og det viktigste; - bedre pasientbehandling.  

Prosjektet startet 1. november 2017 og skal etter plan være ferdig i 2021. Det er etter gjennomført anbudskonkurranse inngått kontrakt med Bliksund. Kontrakten har opsjon for at de andre regionene også kan ta løsningen i bruk. 

Fase: Avsluttet 

I Helse Sør-Øst RHF sin «Plan for strategisk utvikling 2013-2020» slås det fast at det er et behov for standardisering og utvikling av IKT-løsningene for prehospitale tjenester både regionalt og nasjonalt. Flere helseforetak i Helse Sør-Øst bruker i dag et papirbasert journalsystem i ambulansene. Dette medfører flere utfordringer: 

  • Informasjon i papirjournaler er lite tilgjengelig for virksomhetsstyring og forskning
  • Det er krevende og kostbart å administrere papirjournaler i henhold til lov og forskrift 
  • Papirjournaler med muntlig overføring og manuell nedtegnelse av informasjon skaper rom for misforståelser og informasjonstap
  • Papirjournaler gir liten mulighet til å bygge inn beslutningsstøtte i dokumentasjonsverktøyet 
  • Økende digitalisering i helsevesenet generelt gjør at informasjon ikke er tilgjengelig på papir i den prehospitale kjeden 
Overordnede drivere for prosjektet er behovet for bedre innsikt i prehospital drift, effektiv og sikker samhandling i den prehospitale behandlingskjeden, samt å integrere beslutningsstøtte i ambulansejournalen. Det har også vært viktig å sikre etterlevelse av lover og forskrifter, og å imøtekomme behovet for at relevant informasjon om pasienten er tilgjengelig også for helsepersonell i den prehospitale behandlingskjeden. 


  • Bedre innsikt i prehospital virksomhet og pasientbehandling
  • Effektiv administrasjon av journaler i henhold til lov og forskrift 
  • Effektiv og sikker samhandling i den prehospitale behandlingskjeden
  • Beslutningstøtte og kvalitetssikring integrert i den elektroniske ambulansejournalen
  • Tilgang til relevant informasjon om pasienten for helsepersonell i den prehospitale kjeden 

Fremdrif​tsplan  

Prosjektet er avsluttet. Den funksjonelle forvaltningen av systemet er overtatt av Helse Sør-Øst RHF.

Styrin​​​gsgruppe og prosjektledelse

Styringsgruppeleder: Anders Debes, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektledere: Arild Østergaard, Oslo universitetssykehus og Rune Lauvik, Sykehuspartner. 
Sist oppdatert 09.01.2023