logo Helse Sør-Øst
Bilde av pasient på vei inn i MR

Regional doseovervåkingsløsning

Prosjektet skal etablere en regional løsning for overvåking av stråledoser som gis til pasienter i forbindelse med diagnostikk og behandling.  Løsningen skal sikre at strålingen den enkelte pasient får blir overvåket og rapportert på en enklere og tryggere måte enn i dag.  

En løsning for doseovervåking skal etter planen være innført ved alle helseforetakene i regionen innen mars 2022. 

Fase: Avsluttet

Antall radiologiske undersøkelser er økende, samtidig som apparatene blir bedre og kan brukes på flere områder.  

Helseforetakene må tilrettelegge for elektronisk innrapportering fra alt utstyr som omfattes av strålevernforskriften. Dette gjelder primært for utstyr med ioniserende stråling, men også etter hvert ultralyd og MR. Slikt utstyr finnes både på radiologiske avdelinger og i kliniske avdelinger. 

Helse Sør-Østs mål er at overvåking og varsling av stråledoser skal være i samsvar med forskriften på området og bli mer pålitelig enn i dag. Innrapportering skal skje automatisk til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), og skal sikre at data overføres med riktige verdier, så raskt og effektivt som mulig.  

Løsningen for overvåking av stråledoser inngår anskaffelsen av en regional radiologi- og multimedieløsning. En regional avtale ble inngått med Sectra Norge AS i 2020. 

Løsningen bidrar til å ivareta pasientsikkerheten ved at overvåking og rapportering av stråledoser som pasienten har fått, blir enklere og mer pålitelig enn i dag. Pasienter som er i et behandlingsforløp over flere år, og kanskje ved flere helseforetak, får bedre oversikt over strålingen de behandles med.  

Samtidig gir løsningen bedre grunnlag for å forbedre undersøkelsesprotokoller og kvalitetssikre apparater og undersøkelser. Den vil også gjøre at overvåking og innrapportering skjer elektronisk og løpende. I tillegg til en totaloversikt over stråledoser i Helse Sør-Øst, vil rapportering til Norsk pasientregister gjøre det mulig å sammenstille doser fra sykehus i hele Norge 

En regional doseovervåkingsløsning kan gi bedre mulighet for samhandling mellom helseforetakene, og være nyttig for helseforetak som deler på fysikertjenester. Den vil også legger til rette for samling av større datagrunnlag for forskning knyttet til stråledoser.   


Styringsgruppe og prosjektleder

Styringsgruppeleder: Thomas Vestre-Hansen, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Ove Torpe, Sykehuspartner.


Sist oppdatert 12.02.2024