logo Helse Sør-Øst
Pasient i seng med oksygentilførsel og  5 leger/sykepleiere rundt

Regional kurve- og medikasjonsløsning

Den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen gir alle behandlere en samlet oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, det vil si for eksempel puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar. Løsningen understøtter også klinisk arbeidsflyt og gir oversikt over aktuelle arbeidsoppgaver. 

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning erstatter mange papirbaserte arbeidsprosesser og sikrer at dokumentasjonen følger pasienten både mellom avdelinger og mellom sykehus i samme helseforetak. Dette øker pasientsikkerheten. 

Arbeidet med å etablere løsningen på alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har pågått i flere år og skal være sluttført i 2021.   

Fase: Avsluttet 

Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er et viktig tiltak i digitaliseringen av sykehusene og erstatter mange av de papirbaserte systemene. Løsningen legger grunnlaget for økt utveksling og samarbeid mellom enheter og sykehus, bedre dokumentasjon og standardiserte arbeidsprosesser. 

Regional kurve- og medikasjonsløsning utgjør også en viktig grunnmur for andre digitale kliniske løsninger, som for eksempel etablering av
regional standard for lukket legemiddelsløyfe

Programvaren MetaVision lages av selskapet IMDsoft som i Norge representeres av TietoEVRY. 

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning erstatter mange papirbaserte arbeidsprosesser, gir bedre kvalitet på pasientdokumentasjonen og gir sikrere og enklere informasjonsflyt. Dette øker pasientsikkerheten, og åpner for nye arbeidsformer og bedre service til pasientene.  

Elektronisk kurve er et samarbeidsverktøy for leger og sykepleiere, og binder sammen planer og beskjeder fremover i tid med dokumentasjon om hva som faktisk er utført. Regional standardisering av alt innhold gir et enhetlig datagrunnlag for beslutningsstøtte og utveksling av informasjon. 

Løsningen gir også kvalitetsdata til forskningsformål, kvalitetsledelse og administrative behov. 

Arbeidet med en felles regional løsning for kurve- og medikasjon startet i 2007. Sykehuset Østfold var det første helseforetak som tok løsningen i bruk i alle deler av sykehuset – både somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling.

Kurveløsningen er ved utgangen av 2021 på plass ved over 9000 senger/behandlingsplasser i regionen, som tilsvarer 99% “dekningsgrad". 

Arbeidet med felles regional kurve startet i 2007 og avsluttes formelt i januar 2022. Kongsvinger sykehus kobles på i mars neste år, og videre forvaltning av løsningen ivaretas av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Sykehuspartner.​Styringsgrup​​peleder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Halfdan Aas, Vestre Viken. 
Prosjektleder: Bente Tømta Larsson, Sykehuspartner.​

Foto: Oslo universitetssykehus

Sist oppdatert 12.02.2024