logo Helse Sør-Øst
Helsepersonell med mikroskop og skjerm

Regional laboratoriedataløsning patologi

Prosjektet regional laboratoriedataløsning (LVMS) for patologi skal bidra til å etablere en regional, standardisert laboratoriedataløsning for fagområdet patologi.  
 
Etableringen av en regional løsning for patologi vil blant annet sikre rask og enkel tilgang til hele pasientens prøvehistorikk, noe som gir et bedre grunnlag for å stille rett diagnose. Elektronisk arbeidsflyt bedrer arbeidsprosessene og gjør at prøver kan deles mellom patologer på ulike helseforetak. Resultatet er økt kunnskapsdeling og kortere svartider. Pasientsikkerheten øker også som følge av enhetlig og unik merking, bedre dokumentasjon og enklere sporbarhet. 
 
Prosjektert startet i 2013 og avsluttes i desember 2023.   
 
Fase: Avsluttet
 

I dag brukes en rekke forskjellige laboratoriedatasystemer i regionen. Dette er ressurskrevende å administrere, vedlikeholde og drifte, samtidig som det skaper utfordringer knyttet til integrasjoner og samhandling. Et felles laboratoriedatasystem vil kunne forenkle systemporteføljen og redusere kostnader til drift, forvaltning og videreutvikling. Gevinster i helseforetakene vil være bedret funksjonalitet, økt samhandling og bedre utnyttelse av kapasitet.

Innføring av felles laboratoriedataløsning for de ulike laboratorieområdene i regionen var opprinnelig delt i ni faser. De to første fasene er avsluttet og omfattet arbeidet med innføring og stabilisering av løsningen ved Sykehuset Østfold. Fase 3-9 omfatter videre regionalisering av løsningen. I fase 3-4 tar alle helseforetakene i regionen i bruk den regionale laboratorieløsningen for patologiområdet. Dette arbeidet pågår og avsluttes i desember 2023.

Når det gjelder fase 5-9, som innebærer innføring av øvrige fagområder ved helseforetakene i regionen, ble det i november 2022 besluttet av styret i Helse Sør-Øst RHF at fase 5-9 ikke gjennomføres og at avtalen med leverandør endres. Lenke til styresak: 162-2022 Driftsorientering fra administrerende direktør (helse-sorost.no)

Patologidiagnostikk er sentral for å kunne gi presis diagnose, og tallet på prøver som sendes til patologiavdelingene øker jevnt over med ca. 50% per tiår. Samtidig øker omfanget av arbeid per prøve forholdsvis mye mer, særlig knyttet til undersøkelser av kreftsvulster.  

I mange situasjoner er det nødvendig å få oversikt over hele pasientens prøvehistorikk for å håndtere en prøve riktig. Prøver kan også være vanskelige å bedømme eller kreve spesialanalyser som få avdelinger utfører, og ofte er det nødvendig å konsultere med en kollega ved en annen avdeling.   

Etableringen av en regional løsning for patologi gir tilgang til hele pasientens prøvehistorikk. Dette gir bedre grunnlag for å stille rett diagnose og for å håndtere prøven riktig, fordi man ser hvilke andre diagnoser pasienten eventuelt har og som kan påvirke vurderingen av den aktuelle prøven. Man ser også analysesvarene tidligere diagnoser er tuftet på.  

Elektronisk arbeidsflyt legger til rette for bedre arbeidsprosesser og et felles elektronisk system gir robuste fagmiljøer og økt kompetansedeling blant helsepersonell. Når vevssnitt og celleutstryk som i dag mikroskoperes, blir skannet og kan diagnostiseres fra skjerm, kan de deles mellom patologer på ulike helseforetak. Dette vil redusere behovet for å sende fysiske prøver mellom foretak i den hensikt å få kollegahjelp, og det blir mulig å unngå den re-merking a prøver som i dag gjøres ved slike forsendelser.  

I tillegg kommer felles prosedyrer og kodeverk som gir raskere tilgang til sammenlignbare styringsdata.  

LVMS ble innført ved Sykehuset Østfold for generell kjemi, mikrobiologi og patologi i 2015. Fra 2017 har fokuset vært å innføre LVMS for patologi ved resterende syv helseforetak.

LVMS for patologi er pr. desember 2023 innført ved alle foretak i regionen med unntak av Sykehuset Innlandet og Vestre Viken. De to siste foretakene skal ta LVMS i bruk i samarbeid med Sykehuspartner etter prosjektets avslutning 31.12.23.

 

​​​​​

 

Styringsgruppeleder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Lars Eikvar, Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektledere for patologi: 
Aase Margrete Skogvang Strømsodd, Sykehuspartner. 
Bente Tømta Larsson, Sykehuspartner. Sist oppdatert 14.02.2024