logo
Dame i dress i møte smiler mot kamera

Regional økonomi- og logistikkløsning ERP

Prosjektet arbeider med å etablere en felles økonomi- og logistikkløsning (ERP) for helseforetakene i Helse Sør-Øst. En felles ERP-løsning skal bidra til å standardisere, automatisere og effektivisere arbeidsprosessene innen økonomi- og logistikk.   
 
Prosjektet startet høsten 2013, og har per 01.05.2021 innført løsningen på ni helseforetak, i tillegg til det regionale helseforetaket. Det siste helseforetaket, Oslo universitetssykehus, har startet innføringsprosjektet og skal innføre løsningen i 2022.   

Fase: Avsluttet

Prosjektet er startet for å etablere en felles ERP-løsning for alle helseforetakene i regionen. Bakgrunnen er behovet for en regional løsning for økonomi og logistikk som sikrer enhetlig tilnærming og bedre kontroll med innkjøpsavtaler og regelverk i foretaksgruppen.  

Løsningen vil være et styringsverktøy som sikrer konsistente og sammenlignbare prosesser og data på tvers av helseforetakene.  

Felles masterdata vil gi bedre mulighet for blant annet å inngå flere regionale innkjøpsavtaler og sikre at disse blir overholdt. Dette vil igjen vil kunne gi bedre innkjøpsbetingelser og lavere kostnader for varer og tjenester i foretaksgruppen som helhet.    

Gjennom et felles regionalt system, sikres enhetlig tilnærming og bedre kontroll på tvers av foretaksgruppen. Bedre kontroll vil igjen bidra til bedre prosesser og indirekte ha en positiv effekt på gevinstrealisering. Styringsgruppe og pr​​​osjektleder 

 
Styringsgruppeleder: Hanne Gaaserød, Helse Sør-Øst RHF. 
Prosjektleder: Turid Liljana Syftestad, innleid via Sykehuspartner

 

Sist oppdatert 11.01.2023