logo
En person som har på seg maske og hansker

Screeningprogram tarmkreft - innføring og etablering av IKT-løsning

​Norske helsemyndigheter har vedtatt at et screeningprogram for tarmkreft skal tilbys alle norske 55- åringer. Hensikten er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i Norge.  

Helse Sør-Øst driver to prosjekter knyttet til etableringen av det nasjonale screeningsprogrammet, se​  

Innfø​​ring av screeningprogram for tarmkreft i Helse Sør-Øst 

Prosjektet har ansvar for å innføre tarmkreftscreening i Helse Sør-Øst.  Dette innebærer å øke den eksisterende koloskopi- og patologikapasiteten ved sykehusene i regionen for å kunne møte det økte behovet.   
 
De første invitasjonene til tarmscreening skal etter planen sendes ut i 2022. I starten vil deltagerne i screeningprogrammet få tilbud om å sende inn avføringsprøver som testes for blod. Etter hvert som koloskopikapasiteten utvides på de ulike helseforetakene, vil man gradvis gå over til å tilby koloskopi som primær screeningmetode.  

IKT-løsning ​​for screening ​tarmkreft 

For at screeningprogrammet for tarmkreft skal kunne innføres må det etableres en IKT-løsning som understøtter programmet. Prosjektet (Screen IT) skal utvikle en IKT-løsning som understøtter trygg og sikker innføring og gjennomføring av det nasjonale screeningprogrammet. IKT-løsningen skal blant annet legge til rette for digital kommunikasjon med Kreftregisteret og med alle helseforetakene som har ansvar for å tilrettelegge, innkalle, gjennomføre og rapportere fra screeningundersøkelsene. ​  

Løsningen vil primært brukes av Kreftregisteret som har ansvar for driften av programmet. Dialogen med deltakerne i screeningprogrammet vil forgå via Helsenorge for de som har registrert seg. De som ikke er registrert her, vil motta informasjon i digital postkasse eller vanlig post.

IKT-løsningen er innført og prosjektet avsluttet.​
 

Fase: Gjennomføring  

Stortinget besluttet høsten 2017 å innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Formålet med screeningen er å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller avdekke og behandle kreft, for å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i befolkningen. Helse- og omsorgsdepartementet ga de fire regionale helseforetakene følgende oppdrag i oppdragsdokumentet for 2018:  

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, forberede innføring av nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019 med utvikling av nytt IT-program, starte rekruttering av personell, skopiskole, investere i endoskopisentre mv.»  

Tarmscreening skal gradvis tilbys alle innbyggere i landet det året de fyller 55 år. Det er identifisert tre hovedgevinster ved innføring av tarmscreening: 

  • Redusere forekomst av tarmkreft 
  • Redusere dødelighet av tarmkreft 
  • Bidra til lik behandling av like tilfeller 

Begge prosjektene startet høsten 2019. Tarmscreeningprogrammet innføres etter at IKT-løsningen som skal understøtte programmet, er etablert. Utrullingen av screeningprogrammet skjer så gradvis til de ulike sykehusene i regionen. Helse Sør-Øst vurderer å gjøre enkelte av sykehusene i regionen til pilotsykehus. I så fall kan det være aktuelt med oppstart av tilbudet på disse sykehusene i løpet av våren 2022. 

IKT-løsningen skal etter planen være ferdig våren 2022, mens innføring av selve screeningprogrammet i Helse Sør-Øst skal ferdigstilles i 2025. 
​ 

Styringsgruppeleder ​​og prosjektleder 


Innføring av screeningprog​​ram​​met i Helse Sør-Øst​:  


Styringsgruppeleder: Anders Debes, Helse Sør-Øst RHF 

Prosjektledere: Vendel Kristensen, Oslo universitetssykehus  og Airen Willassen, Sykehuspartner.  

 

IKT-løsning fo​​​r screening tarmkreft: 


Styringsgruppeleder: Ulf Sigurdsen, Helse Sør-Øst RHF. 

Prosjektleder: Kjetil Kopperud, Sykehuspartner. 

Sist oppdatert 09.01.2023