logo Helse Sør-Øst
Illustrasjonsbilde mobil i hånd og kliniker i bakgrunnen.

Strategi og standard for bruk av multimedia

Helse Sør-Øst har behov for en sentralisert fellesløsning der klinikere enkelt kan arkivere ulike typer undersøkelser; endoskopier, ultralyd, spirometri, CTG, EKG, EEG og lignende. Det er også behov for enkelt og trygt kunne dele disse, både internt på sykehuset og mellom sykehus i regionen. På sikt er det også planlagt å kunne dele mellom regioner samt mot Kjernejournal og Helsenorge. 
 
En felles standard for bruk av metadata i den regionale multimedieløsningen tilrettelegger for effektiv samhandling mellom helseforetak i regionen. Dette gjør at man kan nyttiggjøre seg av multimedieobjektene på en bedre og mer effektiv måte innen pasientbehandling, undervisning og forskning. 
 
For å få god datakvalitet og struktur på det som lagres i den regionale multimedieløsningen er det etablert en standard som beskriver informasjonen knyttet til multimedieobjektene (metadata). Metadata er nøkkelverdier som for eksempel pasientnavn, fødselsnummer og andre ID-elementer, og de baserer seg på internasjonale standarder som bl.a. IHE XDS, DICOM og SnomedCT. 
 
Fase: Pauset i 2023​
 

Helse Sør-Øst anskaffet høsten 2020 en regional multimedieløsning med kjøpsforpliktelse for alle helseforetak i regionen. Multimedieløsningen skal kunne anvendes for lagring og deling av multimedieobjekter i regionen.  I etterkant av anskaffelsen er det gjennomført en konseptutredning. Konseptutredningen foreslo blant annet alternativer for en regional standard for bruk av metadata.
Konseptutredningen ble avsluttet i august 2021 og prosjektet startet planfasen i oktober samme år. 

​Prosjektets mål er å etablere den regionale multimedieløsningen og integrere medisinteknisk utstyr på noen utvalgte avdelinger i helseforetakene. Prosjektet skal også levere en strategisk anbefaling for integrasjon til Helse Sør-Øst. 

Dette vil bidra til at:

  • ​Helseforetakene effektivt kan ta i bruk den regionale multimedieløsningen ved å bl.a. å standardisere bruken av metadata.
  • Pasientsikkerheten og tilgangsstyringen blir bedre, blant annet ved at multimedieobjektene inneholder korrekte metadata om bl.a. pasienttilhørighet, undersøkelsestype og organisatorisk enhet.
  • Behandlere og pasienter kan gjenbruke, dele og gjenfinne informasjon fra forskjellige undersøkelser, uavhengig av hvor i regionen de befinner seg.
  • Trygg deling av innhold på tvers av virksomheter, systemer og mellom helsepersonell blir enklere. 
  • Samfunnets forventinger til helsevesenet om bruk av multimedia i pasientbehandling i større grad blir oppfylt. 
  • Lover og regler for bruk og håndtering av journalverdige og sensitive data i forbindelse med pasientbehandling, forskning og virksomhetsstyring etterleves
  • Behandlere finner riktig informasjon til riktig tid, der det trengs og når det trengs.
Den regionale multimedieløsningen vil ikke være en erstatning for alle spesialistsystemer og lokale arkivløsninger. Det vil dog være mulig å migrere data til den regionale multimedialøsningen om det er hensiktsmessig. Prosjektet arbeider med å utforme anbefalinger og veiledninger for å ta i bruk løsningen. 


Prosjektet Strategi og standard for bruk av multimedia startet våren 2020 og vil etter planen avsluttes innen 2024. I løpet av denne tiden vil prosjektet kartlegge medisinskteknisk utstyr og spesialistsystemer i Helse Sør-Øst samt levere en integrasjonsanbefaling og gevinstrealiserings-rapport. I tillegg skal prosjektet i gjennomføringsfasen fysisk implementere utstyr på utvalgte avdelinger på flere helseforetak.

Prosjektet samarbeider nært med andre regionale prosjekter, som etablering av regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus, regional EEG anskaffelse, digital patologi og integrasjon av medisinsk-teknisk utstyr.


Det er utviklet en veileder for forberedelser til bruk av regional multimedieløsning​ (PDF)
​Veilederen vil gi en enkel forklaring på hva regional multimedieløsning er, hvem som skal benytte den og hvordan man kommer i gang med forberedende arbeid.


S​​​​tyrings​​grupp​eleder og prosjektleder 

Styringsgruppeleder: Eli Stokke Rondeel, Sykehuspartner. 
Prosjektleder: Manoj Kumar Jhanjee, Sykehuspartner.
 
Sist oppdatert 12.02.2024