E-helse

God utnyttelse av teknologi er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre og mer effektiv på en sikker måte og for at helsepersonell skal kunne bruke mer tid til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helsetjenesten enklere og bidra til at innbyggerne opplever helsetjenesten som tilgjengelig.

IKT-strategi

Helse Sør-Østs regionale IKT-strategi skal gi bedre pasientsikkerhet og kvalitet gjennom standardisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger.  IKT-strategien ble behandlet i styret 17. desember 2015, og du finner den som vedlegg til sak 086-2015 Oppdatert regional IKT-strategi.

Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Øst skal sørge for at nødvendig informasjon er tilgjengelig på tvers i regionen for helsepersonell med tjenstlig behov. Helse Sør-Øst RHF har flere regionale IKT-prosjekter som skal gjøre dette mulig ved å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi på sykehusene. Et eksempel er den regionale løsningen for medikamentell kreftbehandling. Løsningen legger til rette for at alle pasienter får behandling i tråd med beste praksis, med lik behandling for lik diagnose uavhengig av hvilket sykehus pasientene behandles på.

Et annet prosjekt skal gjøre at pasienter ved alle sykehus i regionen kan lese utvalgte deler av journalen sin på den nasjonale portalen helsenorge.no. Pasientene vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen.

Eksemplene over er bare et par av de IKT-prosjektene som Helse Sør-Øst RHF gjør sammen med helseforetakene. Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Les mer:

  • Helse Sør-Øst RHF rapporterer til styret på status for IKT-porteføljen hvert kvartal. Styresakene publiseres her.
  • Nettside med informasjon til medarbeidere om regionale IKT-prosjekter og status for innføring av løsningene i foretakene.

Regional IKT-infrastruktur

IKT-infrastrukturen blir ofte beskrevet som grunnmuren som vi bygger huset av IKT-løsninger på. Det er et stort behov for å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst slik at den blir felles, ivaretar informasjonssikkerhet og personvern, samt er kostnadseffektiv.

Sykehuspartner har fått i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet, i samspill med eksterne leverandører.

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør av IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Les mer: www.sykehuspartner.no

Fant du det du lette etter?