E-helse

God utnyttelse av teknologi er viktig for at helsetjenesten skal bli bedre og mer effektiv på en sikker måte og for at helsepersonell skal kunne bruke mer tid til direkte pasientkontakt og behandling. Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helsetjenesten enklere og bidra til at innbyggerne opplever helsetjenesten som tilgjengelig.

IKT-strategi

Regional delstrategi for teknologiområdet understøtter regional utviklingsplan. Delstrategien har som mål å realisere det nasjonale målbildet om én innbygger – én journal, og å ta i bruk ny teknologi for bedre helsehjelp.

Les mer om regional delstrategi for teknologiområdet (pdf)Regional delstrategi for teknologiområdet (pdf)

Regionale IKT-prosjekter

Helse Sør-Øst skal sørge for at nødvendig informasjon er tilgjengelig på tvers i regionen for helsepersonell med tjenstlig behov. Helse Sør-Øst RHF har flere regionale IKT-prosjekter som skal gjøre dette mulig ved å fornye og standardisere arbeidsprosesser og teknologi på sykehusene. Et eksempel er den regionale løsningen for medikamentell kreftbehandling. Løsningen legger til rette for at alle pasienter får behandling i tråd med beste praksis, med lik behandling for lik diagnose uavhengig av hvilket sykehus pasientene behandles på.

Et annet prosjekt skal gjøre at pasienter ved alle sykehus i regionen kan lese utvalgte deler av journalen sin på den nasjonale portalen helsenorge.no. Pasientene vil også kunne se hvilke ansatte som har vært inne i journalen.

Eksemplene over er bare et par av de IKT-prosjektene som Helse Sør-Øst RHF gjør sammen med helseforetakene. Målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening.

Les mer:

  • Helse Sør-Øst RHF rapporterer til styret på status for IKT-porteføljen hvert kvartal. Styresakene publiseres her.
  • Nettside med informasjon til medarbeidere om regionale IKT-prosjekter og status for innføring av løsningene i foretakene.

Regional IKT-infrastruktur

IKT-infrastrukturen blir ofte beskrevet som grunnmuren som vi bygger huset av IKT-løsninger på. Det er et stort behov for å standardisere og modernisere IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst slik at den blir felles, ivaretar informasjonssikkerhet og personvern, samt er kostnadseffektiv.

Sykehuspartner har fått i oppdrag å gjennomføre dette arbeidet, i samspill med eksterne leverandører.

Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF er felles tjenesteleverandør av IKT-tjenester i Helse Sør-Øst.

Les mer: www.sykehuspartner.no

Felles journalløsninger

Når en pasient trenger behandling er det i mange tilfeller behov for rask og sikker deling av pasientens helseopplysninger mellom helsepersonell. Helse Sør-Øst vil i tiden fremover bidra til utvikling av flere nye løsninger for informasjonsdeling mellom helsepersonell, og jobber med dette i flere regionale og nasjonale prosjekter.

Dokumentdeling via kjernejournal

Ett av prosjektene er dokumentdeling via kjernejournal. Dette innebærer at dokumenter fra lokale pasientjournaler ved helseforetakene i Helse Sør-Øst vil kunne vises for behandlende helsepersonell via den nasjonale kjernejournalen. Oslo universitetssykehus vil delta i utprøvingen av denne løsningen fra 10. november 2020. Deretter forventes løsningen stegvis innført til alle våre helseforetak fra starten av 2021

Dokumentdeling via kjernejournal gir tilgang til sentrale dokumenter fra pasientens hovedjournal ved hvert sykehus. Løsningen forventes etter hvert også å inkludere andre sykehus og behandlingssteder i hele Norge.

Andre løsninger for deling av informasjon

I tillegg arbeider Helse Sør-Øst både regionalt og nasjonalt for å kunne dele mer informasjon digitalt. Dette omfatter blant annet mer effektiv deling av svar/beskrivelser fra ulike helseundersøkelser, som for eksempel blodprøver, radiologiske undersøkelser, andre medisinske bilder og spesialistundersøkelser, samt mer spesialisert informasjon knyttet til spesifikk behandling.

Digital deling av informasjon kan realiseres gjennom regionale fellesløsninger med felles informasjon, eller ved at helsepersonell med tjenstlig behov kan gjøre oppslag/be om innsyn i journalinformasjon hos andre helseforetak. Dette skal gjøres på en trygg og sikker måte, samtidig som den enkelte pasient kan velge å begrense slik deling ved å be om sperring.

Oppdatert informasjon om økt informasjonsdeling fra helseforetakene i Helse Sør-Øst vil publiseres fortløpende på denne nettsiden.

Bedre pasientsikkerhet

I Helse Sør-Øst etableres det nå felles elektroniske løsninger for alle helseforetakene i regionen. De første regionale løsningene vil gjelde medikamentell kreftbehandling, prehospital journal og laboratoriesvar.

Elektronisk og sikker deling av journalinformasjon vil sørge for at nødvendig og relevant informasjon er enklere og raskere tilgjengelig for den som til enhver tid behandler pasienten. Helsepersonell vil dermed få et bedre grunnlag for å gjøre informerte vurderinger om diagnostikk og behandling, noe som fører til bedre pasientsikkerhet.

Aktuelt

Fant du det du lette etter?