Fagplaner og prosjekter

Mye av det som iverksettes av nye tiltak og forbedringsarbeid i vår region vil være organisert som prosjekter. Aktiviteten kan pågå over kortere perioder eller flere år, og ha stor betydning for både den enkelte pasient og helsearbeider.

Prosjektene kan være knyttet til utvikling av fagområder, konkrete byggeprosjekter eller planarbeid.


Fagplaner

Beredskapsplaner

Regional helseberedskap er nødvendig for at innbyggerne i Helse Sør-Øst skal tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester, også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår. Den regionale beredskapsplanen bygger på nasjonal helseberedskapsplan, og gir føringer for det regionale og de lokale foretakene. I tillegg er det egne planer for IKT, smittevern og tuberkulose.

Mer om beredskapsarbeider i regionen

Smittevern

Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre at sykdommer overføres i befolkningen, står sentralt i departementets smittevernarbeid.

Regional smittevernplan for Helse Sør-Øst skal definere strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen, samt tilrettelegge for et smittevern med høy faglig standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer. Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten også på dette området.

Regional pandemiplan er en del av det samlede smittevernarbeid. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at smittevernplanen legges til grunn i helseforetakenes videre arbeid med forebygging og behandling av helsetjenesteassosierte infeksjoner spesielt og smittevernarbeidet i regionen generelt.  

Mer om planene som ligger til grunn og arbeidet som gjøres

Nasjonale tjenester

Nasjonale kompetansetjenester

Formålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i hele utrednings- og behandlingsforløpet. Dette betyr blant annet å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse nasjonalt, i egen helseregion og til andre helseregioner innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten og andre tjenesteytere, brukerne og befolkningen.

Nasjonale kompetansetjenester ved Oslo universitetssykehus Årsrapporter fra de nasjonale tjenestene (eRapport)

Kompetansesentre og nettverk

Ved Sunnaas sykehus

Ved Sykehuset InnlandetVed Sørlandet sykehus

Prioritering

Prioritering i spesialisthelsetjenesten er helt nødvendig. Her finner du mer informasjon om hvordan og hvorfor.

Veiledning

Det finnes veiledere, tabeller og kurs for prioritering i spesialisthelsetjenesten. Du finner mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider:

Se prioriteringsveiledning

Råd og forum

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten skal bidra til åpenhet, bevissthet og kunnskap om prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonalt råd for prioritering


Nasjonale beslutninger

Alle kan levere inn forslag på metoder de ønsker vurdert på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder som kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret. Beslutninger skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer.

Beslutningsforum for nye metoder har egne nettsider:

Nye metoder


Lover og regler

Forskrift om prioritering av helsetjenester, kalles også prioriteringsforskriften. Forskriften tar også for seg rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og omtaler klagenemnd.

Forskrift om prioritering av helsetjenester
Fant du det du lette etter?