Effektivisering ga økt pasientsikkerhet

Et krafttak ved Nevrologisk seksjon på Drammen sykehus i Vestre Viken førte til at ventetidene på poliklinikken er betydelig redusert. Målet var å dreie behandlingsforløpet fra døgn til dag.

​Da Nevrologisk seksjon i januar 2011 fikk ansvar for nevrologi i Vestre Vikens opptaksområde, økte befolkningsgrunnlaget fra ca. 260 000 til om lag 460 000 (nå 477 000) over natten. Sengeposten ble overbelastet fordi det ikke fulgte økt sengekapasitet med det utvidede ansvaret, og bare noen få ekstra stillinger ble bevilget. 

 - Vi måtte fokusere på å få bedre drift på sengeposten. Målet vårt var å dreie behandlingsforløpet fra døgn til dag. Det ga gode resultater, men belastningen økte samtidig kraftig både på dagposten og på poliklinikken, sier Astrid Edland som er avdelingsoverlege ved Nevrologisk seksjon.

Utover våren 2014 hadde seksjonen over 1 200 nye henviste pasienter på venteliste og over 1 300 pasienter som skulle hatt poliklinisk time for kontroll. Det lå også an til at ca. 500 pasienter innen utgangen av året ville ha ventet i over ett år. 

 - Situasjonen syntes helt overveldende. Vi måtte prioritere hastepasientene og hadde ingen fristbrudd, men vi måtte også få en bedre oversikt over det faktiske innholdet i den lange ventelisten. I tillegg kom det hele tiden nye pasienter inn på listen, forklarer Astrid.

Etablerte poliklinikkprosjekt

Avdelingen valgte å etablere et poliklinikkprosjekt for å forsøke å få oversikt over ventelistene og øke kapasiteten på poliklinikken. 

 - Vi fikk lov av ledelsen ved sykehuset til å benytte et tilbud som Sykehuspartner hadde opprettet; Support/prosjektveiledning til avdelinger som må få kontroll over ventelister og redusere ventetider, sier avdelingsoverlegen. 

Det ble laget en handlingsplan med ulike tiltak som skulle prøves ut i prosjektperioden fra 1. september til 31. desember 2014. Tiltak ble løpende evaluert og gode tiltak ble videreført i vanlig drift i 2015.

Arbeidet ble organisert slik at to overleger fikk ansvaret med å vurdere alle nye henvisninger, planlegge god flyt i seksjonen samt å gi konstruktive avslag til pasienter der det var riktig. Ventelistene ble gjennomgått av merkantilt personell og det viste seg å være mye feil i disse listene. Noen saker som burde ha vært avsluttet hang fortsatt i systemet mens andre saker var avsluttet feil.

Ringte til pasientene

Etter å ha vasket listene for feil, ble alle pasienter som hadde stått på venteliste i over ett år oppringt av overlege ved Nevrologisk poliklinikk. Resultatet av denne ringerunden var at mange av pasientene kunne strykes fra ventelisten.

 - Noen hadde fått hjelp andre steder fordi ventetiden hadde vært så lang mens andre ikke lenger hadde behov for konsultasjon. En del pasienter var svært godt fornøyd med at de bare fikk en slik telefonkonsultasjon, forklarer Astrid.

Arbeidet med å rydde lister og ringe til pasienter ble gjort på kveldstid. Avdelingsoverlegen mener det var vel investert bruk av tid fordi det reduserte listene betydelig. De pasientene som skulle ha time fikk tilbud om det enten ved Nevrologisk poliklinikk eller ved Sandvika nevrosenter, som det ble inngått en samarbeidsavtale med.  På den måten fikk poliklinikken tatt unna alle de pasientene som ellers ville ha blitt langtidsventende.

Fant du det du lette etter?