logo
Foto: Intensivavdelingen på Bærum sykehus

Utredning av fremtidig behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å utrede fremtidige behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten.Foto: Intensiven ved Bærum sykehus.

De regionale fagdirektørene har etablert en interregional styringsgruppe med representanter fra hvert av de fire RHF-ene samt representanter fra de tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Styringsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF. Det er videre etablert en arbeidsgruppe hvor man har etterstrebet god spredning i representasjon bl.a. geografi, fagområder, profesjoner og sykehusstørrelse. 

Arbeidet skal gjennomføres i to faser. I en første og interregional fase vil arbeidet dreie seg om å tydeliggjøre ulike definisjoner innenfor intensiv-, intermediær- og overvåkingsområdet samt hvordan man innretter beredskapen når behovet varierer på tvers av regionene.

I den andre fasen vil utredningsarbeidet knyttet til intensivkapasiteten regionalt/lokalt gjennomføres innenfor hver helseregion med bakgrunn i et eget mandat, igjen med bakgrunn i definisjonene fra den første fasen. 

Møter og aktuelle dokumenter fase 1:

Anders Debes, Helse Sør-Øst RHF

Kristian Onarheim, Helse Midt-Norge RHF

Randi Midtgård Spørck, Helse Nord RHF

Kandiah Panchakulasingam, Helse Vest RHF

Maria Skontorp, konserntillitsvalgt Helse Vest RHF

Rolf Andre Oxholm, konserntillitsvalgt Helse Sør-Øst RHF

Lili-Ann Stensdal, brukerrepresentant Helse Sør-Øst RHF

Mona Sundnes, brukerrepresentant Helse Midt-Norge RHF

Anita Solberg (vara)

Eirik Buanes

Andreas Barratt-Due

Bror A. Johnstad

Anita Christoffersen

Vibeke Graarud

Arnt Fiane

Kristian Strand

Siril Sagstad

Astrid Rokseth Helland

Pål Klepstad

Shirin Frisvoll

Per Rønning

Birigth Nerskogen

Åse Senning

Atle Lunde

Christian Grimsgaard

Sissel Alterskjær

Sigrid Beitland

Anita Solberg (vara)

Sist oppdatert 16.01.2023