logo Helse Sør-Øst

Arbeidet er godt i gang

Ved Nye Oslo universitetssykehus skal hele seks nye sykehusbygg gi bedre helsetjenester for Oslos befolkning, for regionen og for hele landet. Over halvparten av behandlingen ved OUS gis til pasienter utenfor Oslo. Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle utdaterte bygg.  Planleggingen har pågått i snart 10 år, og flere bygg er allerede igangsatt.

Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 06.02.2023

Ikoner og tekst for hvert av de seks prosjektene


De nye byggene vil også gi bedre arbeidsforhold for en stor gruppe ansatte som i dag jobber i gamle utdaterte bygg. 

Terje Rootwelt

Terje Rootwelt

Vår jobb er å sørge for at pasienter får en god og trygg behandling. Det haster å få på plass nye sykehusbygg og å øke kapasiteten, derfor er det viktig å ha god fremdrift i dette arbeidet, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

De nye byggene skal bidra til å realisere Nye Oslo universitetssykehus (Nye OUS), som er fellesnavnet på den virksomheten som skal utvikles for fremtiden. Disse seks byggene utgjør Norgeshistoriens største utbygging til lands, med en økonomisk ramme på rundt 55 milliarder kroner:

  • Nytt klinikkbygg, og det første protonsenteret i Norge, vil gi en etterlengtet modernisering av Radiumhospitalet og legger til rette for videreutvikling av Radiumhospitalet som et regionalt og nasjonalt kreftsenter.
  • Det skal utvides og bygges nytt på Rikshospitalet. Region- og landsfunksjoner skal samles sammen med noe lokalsykehusfunksjoner. Hit flytter akutt- og traumemiljøet, spesialfunksjoner samles, og det etableres et komplett sykehustilbud for barn og unge.
  • På Aker bygges et nytt stort lokalsykehus med akuttfunksjoner for store deler av Oslos befolkning.
  • På Aker etableres også en ny storbylegevakt, som er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune.
  • Bygging av et nytt livsvitenskapsbygg sammen med Universitetet i Oslo (UiO) er i gang. Samling av viktige laboratorie- og forskningsmiljøer blir en viktig milepæl i samarbeidet mellom UiO og OUS.
  • Forprosjektet for nybygg for sikkerhetspsykiatri på Ila, inkludert regional sikkerhetsavdeling og regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning og autisme er i gang. Bygget forventes ferdig i 2025. Disse utsatte pasientgruppene har altfor lenge levd med uverdige bygg.

Av disse seks prosjektene er Helse Sør-Øst RHF byggherre med prosjektansvar for utbyggingen på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri, Aker og Rikshospitalet. Livsvitenskap og storbylegevakten utvikles av hhv Statsbygg og Oslo kommune, men Oslo universitetssykehus skal leie store deler av arealet i disse byggene for flere viktige funksjoner. I tillegg til dette skal de to private ideelle Oslo-sykehusene, Lovisenberg og Diakonhjemmet, dekke sine deler av lokalsykehusebehovet for sine bydeler i Oslo.

I Livsvitenskapbygget flytter en stor del av forskningsaktiviteten ved OUS inn sammen med klinikk for laboratoriemedisin.

Forskningsaktiviteten ved OUS er stor og omfatter flere forskningsmiljøer som produserer medisinsk forskning. Livsvitenskapsbygget innebærer en samlokalisering rundt felles teknologi og utstyr, noe som vil bidra til større kapasitet.

​Klinikk for laboratoriemedisin utgjør det største fagmiljøet i Norge innen helserettet laboratorievirksomhet, og har et nært samarbeid med UiO. Forskningsaktiviteten ved klinikken er betydelig og omfatter en rekke forskningsmiljøer. En samling av aktiviteten i Livsvitenskapsbygget gir klinikken helt nye muligheter for å utvikle fremtidens laboratorievirksomhet.

Ved storbylegevakten skal OUS leie rundt 60 % av arealene. OUS sin del av storbylegevakten vil i tillegg til skadelegevakt og poliklinikk for rus og psykisk helsevern, inneholde ortopedisk poliklinikk, syv ortopediske operasjonsstuer med tilhørende postoperativ og sengepost, håndterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt en stue til tannbehandling i narkose.

Det er lagt ned utallige arbeidstimer på planlegging av det nye sykehuset gjennom nesten 10 år

Årelang prosess

Planleggingen av Nye OUS startet med en idefase tilbake i 2013. Det betyr at det er lagt ned utallige arbeidstimer på planlegging av det nye sykehuset gjennom nesten 10 år. 

Planleggingen tok for alvor fart da Helse- og omsorgsdepartementet sa ja til planene for det Nye OUS i 2016. Reguleringsplanarbeidet har pågått siden 2017, og planforslagene med konsekvensutredning har vært ute på åpen høring.  Brukerne og ansatte har vært med i planleggingen fra start og har hele veien kommet med verdifulle innspill i utviklingen. I april 2022 besluttet regjeringen at utbyggingen på Gaustad og Aker vil gå som planlagt gjennom statlig regulering av tomtene.

Da spaden ble stukket i jorda på Radiumhospitalet i 2020 markerte det starten på en byggeprosess som skal gå helt frem til 2030 da Nye Aker og Nye Rikshospitalet blir en realitet. I tillegg planlegges det for en fase to som skal stå ferdig rundt 2035.

Bilde som viser tidslinje til prosjektene

Sikre viktig kom​petanse

​Å gi Oslos og landets befolkning nye sykehuslokaler som erstatning for dagens gamle og uhensiktsmessige bygg er viktig. Vel så viktig er det å organisere de nye sykehusene slik at kompetanse og teknisk utstyr brukes på best mulig måte.

Mangel på spesialisert kompetanse er blant de største utfordringene i sykehusene i Norge de kommende tiår. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det være behov for 40 prosent flere årsverk innen helse i 2035.

Innen mange fagområder har Oslo universitetssykehus i dag doble vaktlag, dobbelt opp med spesialressurser og dobbelt opp med avdelinger og kostbart utstyr. I Nye OUS vil verdifull kompetanse og knappe ressurser bli brukt på en mer hensiktsmessig måte. Når store deler av kreftbehandlingen samles på Radiumhospitalet følger fagfolk og utstyr med, fra Ullevål og delvis fra Aker. Når Aker åpner som stort lokalsykehus for en rekke bydeler i Oslo, følger også fagfolk med fra Ullevål og delvis Rikshospitalet. 

Å gi Oslos og landets befolkning nye sykehuslokaler som erstatning for dagens gamle og uhensiktsmessige bygg er viktig.