logo

Samling av sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum

Et nytt bygg på Ila i Bærum skal samle sikkerhetspsykiatrien ved Oslo universitetssykehus og gi et bedre tilbud til denne pasientgruppen fra hele regionen. Det vil si at lokal og regional sikkerhetspsykiatri, regional seksjon for utviklingshemming/autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri kommer under samme tak.

Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 29.11.2022

Skisse av nye RSA

Dette er pasienter som har vært under behandling i gamle og dårlige bygninger på Dikemark i Asker. Mange av disse pasientene er innlagt i måneder og år, og har stort behov for gode lokaler som gir verdige forhold. Derfor er det ekstra viktig å komme i gang med byggingen. Planlagt byggestart er i 2023, og planen er å ferdigstille og overlevere til Oslo universitetssykehus i løpet av 2025.

De som skal bruke de nye lokalene i Ny sikkerhetspsykiatri, vil få sikre pasientarealer som legger til rette for god pasientbehandling både innendørs og ute.

Status for prosjektet

  • I februar 2021 ble det bestemt å gjennomføre en statlig regulering for området. Reguleringsplanen ventes ferdigstilt i april 2022.
  • ​NCC er kontrahert som totalentreprenør for gjennomføring av prosjektet, og forprosjektet startet primo april. Målet er å levere forprosjektrapport i begynnelsen av 2023. 
  • Forprosjektet gjennomføres av Helse Sør-Øst RHF sin prosjektorganisasjon, i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.

 

Brukerne opptatt av fremdrift

Helse Sør-Øst har et brukerutvalg som er pasientens stemme inn mot styret og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. De har diskutert planene for Oslo universitetssykehus, og de er utålmodige:

- Det regionale brukerutvalget forutsetter at planlagt fremdrift holdes. Det er viktig for hele regionen at prosjektet realiseres så raskt som mulig, heter det i et vedtak fra utvalget.

Lokal sikkerhet​savdeling (LSA)

Målgruppen for denne avdelingen er pasienter med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for alvorlig voldelig atferd, samt pasienter som er dømt til behandling.

Regional avdeling​ for sikkerhetspsykiatri (RSA)

Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Avdelingen har pasienter med mer alvorlig og vedvarende voldsproblematikk enn lokal sikkerhetspsykiatri og gir et høyere behandlingsnivå. Derfor stilles det høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse. 

Regional seksjon psykiatri utvi​​klingshemming/autisme (PUA)

Seksjonen har 12 døgnplasser, og hovedvekten av pasientene er mellom 16 og 30 år. Pasientene henvises fra annen spesialisthelsetjeneste, enten fra psykisk helsevern eller habiliteringstjenestene.

Ved Helse Sør-Østs styrebehandling i februar 2022 ble det understrekes at det i byggeprosjektet må arbeides særskilt med løsninger som ivaretar behovene til pasienter og pårørende ved PUA. Det gjelder blant annet tilpassede turområder og støyskjerming.

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (KPS)

Kompetansesenteret skal sikre regional og nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning, drive forskning og fagutvikling knyttet til de tre fagområdene, inklusiv klinisk aktivitet i prosjektsammenheng.

Det skal være regionalt knutepunkt for relevante faglige samarbeidspartnere. I tillegg skal det samarbeide med de regionale og lokale sikkerhetsavdelinger. Kompetansesenteret er ett av fire tilsvarende; de tre andre ligger i Bergen, Trondheim og Tromsø.

De fire regionale kompetansesentrene utgjør et nasjonalt nettverk, SIFER. Formålet for SIFER er å legge til rette for samarbeid om forskning, fagutvikling og formidling mellom kompetansesentrene for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Samfunnsoppdraget er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig.

Sifer – sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri