logo

Snart er forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet klart

Planlegging av de nye sykehusene på Aker og Rikshospitalet har pågått for fullt siden Helse- og omsorgsdepartementet sa ja til planene for det nye Oslo universitetssykehus i 2016. Tusenvis av dokumenter er utarbeidet for å planlegge prosjektet. Når styret i Helse Sør-Øst behandler forprosjektet for de to sykehusene i løpet av året, er neste skritt å starte forberedelsene til byggestart.

Publisert 06.04.2022
Sist oppdatert 25.05.2022

​​

 

Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet​​

Ved Nye Rikshospitalet samles de regionale og nasjonale funksjonene som Oslo universitetssykehus har i dag. Samtidig vil sykehuset gi et lokalsykehustilbud for rundt 200 000  innbyggere i Oslo.
Sykehuset er planlagt med et stort, moderne akuttmottak som også skal romme et regionalt traumemottak. I tillegg skal sykehuset ha et samlet barne og ungdomssykehus​. På taket skal det bygges landingsplass for helikopter med direkte heisadkomst til både akuttmottak, billeddiagnostikk, intervensjonslaboratorier og operasjonsstuer.

- Det nye sykehuset vil blant annet få enerom for alle pasientene. I tillegg til eget rom og eget bad, betyr dette at all pasientkontakt med helsepersonell skjer adskilt fra andre pasienter i sykehuset. Det legges også til rette for at foreldre skal få bo sammen med barna når de er på sykehuset.  

Vi erstatter gamle og uhensiktsmessige bygg med moderne bygg med godt klima, tilpasset fremtidens helsetjeneste.

Prosjektsjef for nye Rikshospitalet, Per Bjørnar Børresen


​Reguleringsprosess

Reguleringsprosessen med Oslo kommune, gjennom plan- og bygningsetaten, har pågått siden 2017, og er fra 2022 avløst av en statlig reguleringsprosess. Gjennom denne prosessen har alle fått anledning til å uttale seg om prosjektet gjennom en offentlig høring. I høringen har det kommet mange innspill som har ført til store endringer på Rikshospitalet, blant annet:

  • Bygningsformen er endret flere ganger underveis
  • Høyden på flere av byggene er redusert.
  • Antall parkeringsplasser er justert i tråd med parkeringsnormene til Oslo Kommune.
  • Det er laget en ny passasje fra adkomsttorget til marka («markaforbindelsen») for å gi større plass til myke trafikanter.
  • Avstanden mellom det nye bygget og Sognsvannsbekken er økt.
  • Hele bygningsstrukturen mot Gaustad sykehus er lagt om for å fremheve den gamle bygningsmassen.
  • Det er gjennomført flere endringer i vei og rundkjøring for å bedre forholdene for myke trafikanter, og for å sikre fremkommelighet for ambulanse.

 

I forprosjektet bidrar cirka 100 arkitekter og rådgivere inn i planleggingen av prosjektet. 

- Vi bygger nå et sykehus på rundt 150.000 kvadratmeter. I tillegg kommer dagens Rikshospital på rundt 200.000 kvadratmeter. Det som gjør dette prosjektet ekstra spennende er sammenstillingen av flere epoker, med gamle Gaustad, Rikshospitalet og nå Nye Rikshospitalet, sier Børresen. 

 

Team Aker

Nye Aker skal bli et stort lokalsykehus for store deler av Oslos befolkning. Sykehuset skal gi et godt tilbud til pasienter i psykisk helsevern og avhengighet for store deler av Oslo.

- Hele Nye Aker vil bli på 170.000 kvadratmeter, et svært stort bygg i nasjonal sammenheng, som skal romme cirka 300 senger innen psykisk helsevern og rus og cirka 500 somatiske senger. Til sammenligning er hele Akershus universitetssykehus på 120.000 kvadratmeter, forteller prosjektsjef for Nye Aker, Rikard Tveiten.

​Nye Aker får blant annet et moderne akuttmottak med egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et eget mottak for fødende. Det vil være en underjordisk gang mellom sykehuset og den nye storbylegevakten, som nå bygges på Aker. På taket vil det bygges landingsplass for helikopter med direkte heis til akuttmottak og arealer for diagnostikk og intervensjoner. Samling av somatikk og psykisk helse og avhengighet (PHA) i samme sykehus gir mulighet for å gi et godt somatisk tilbud til pasienter innlagt i PHA

- I tillegg vil hele utbyggingen på Aker være et byutviklingsprosjekt, der vi utvider byen nord for Sinsenkrysset med brede gater og byrom, som vil komme hele befolkningen til gode, ikke bare pasienter og ansatte, sier han.

 

Re​guleringsprosess

Reguleringsprosessen på Nye Aker har pågått parallelt med Nye Rikshospitalet. Også her er det gjort store endringer i dialog med Plan og bygningsetaten, og etter innspill fra ulike interessenter, blant dem Riksantikvaren.

Denne prosessen har blant annet resultert i at høyden på noen av byggene er redusert, for å vise større hensyn til vernet bebyggelse og større hensyn til bymessige kvaliteter. Noen av byggene for PHA er endret, og det er gjennomført støyreduserende tiltak mot trafikk. Flere tiltak er også iverksatt for å sikre et lavt støynivå i uteområdene. Også på Aker er den kommunale reguleringsprosessen fra våren 2022 avløst av en statlig prosess.

- Nå står vi igjen med en løsning på Aker som vi mener er fullt ut god nok, sier Tveiten.​

​Medvirkn​ing

Løsningene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet planlegges og utvikles i samarbeid med de ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere ved OUS. Det deltar rundt 500 medarbeidere i utviklingen av forprosjektet. Til sammen er det etablert 42 medvirkningsgrupper.

I tillegg kommer alle diskusjoner ute i fagmiljøene som følge av arbeidet i medvirkningsgruppene. Totalt er det avholdt oppunder 1000 møter, inkludert cirka 400 møter i medvirkningsgruppene.

I det pågående forprosjektet har ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukere bidratt til å finne gode løsninger. 

Gjennom medvirkningsprosessen er det gjort over 1000 små og store endringer i de opprinnelige planene. ​

En av de største endringene som er gjennomført som følge av innspill fra OUS, er etableringen av en egen barne- og ungdomsklinikk på Rikshospitalet. Videre er føde flyttet fra Ullevål tidligere enn opprinnelig planlagt. Etablering av farmasitun og en utvidelse av opptaksområdet for lokalsykehus på Rikshospitalet, etablering av høysmitteisolat på N​ye Aker, flytting av universitetsarealer og kohortinndeling som del av smittevernberedskapen, er andre endringer som er implementert i forprosjektet.

- En stor del av den fasen vi er i nå handler om å finne de gode løsningene. Utstrakt medvirkning der ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud er med og kommer med innspill er viktig, understreker Børresen og Tveiten.

​ ​Les mer om prosjektene Nye Rikshospitalet og Nye Aker​​