Nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling

Det skal etableres et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling på Ila i Bærum. Avdelingen holder i dag til i dårlige og uhensiktsmessige lokaler på Dikemark i Asker.

Illustrasjon
Illustrasjon: Arkitema Architects
I løpet av høsten 2017 ble det vurdert hvordan prosjektet kan gjennomføres på den valgte tomten på Ila i Bærum. Det er konkretisert hvordan det kan legges til rette for en bedre og mer skånsom plassering på tomten og det er bekreftet at etappevis utbygging, med samlokalisering med lokal sikkerhetsavdeling og avdeling for psykisk utviklingshemmede, er mulig.

Den aktuelle tomten ligger innenfor markagrensen. Bærum kommune har fått klarsignal fra Fylkesmannen til å igangsette reguleringsarbeidet. Dette arbeidet, inkludert eventuell flytting av markagrensen, er trolig ikke ferdig før i 2019. Helse Sør-Øst RHF har besluttet å tilpasse oppstart av forprosjekt til fremdriften i reguleringssaken.

Aktuelle dokumenter

Styresaker

Plandokumenter

Konseptrapport Delrapport økonomiske analyserHovedprogram

Aktualitetssaker

Skisser

Klikk på bildene for større versjon.

Skisse nytt bygg regional sikkerhetsavdeling
Skisse nytt bygg regional sikkerhetsavdeling (Illustrasjon: Link arkitektur)

Skisse av første etappe ved en etappevis utbygging 1
Skisse av første etappe ved en etappevis utbygging 1


Skisse med regional sikkerhetsavdeling, regionalt kompetansesenter, lokal sikkerhetspykiatri og regional seksjon psykiatri
Skisse med regional sikkerhetsavdeling, regionalt kompetansesenter, lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.