Fakta om nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

Radiumhospitalet er et spesialisert kreftsykehus lokalisert i Oslo og er et tyngdepunkt i norsk kreftbehandling. Sykehuset har både lokale, regionale og nasjonale funksjoner samt mye forskning. Fremtidig virksomhetsmodell legger blant annet til grunn å samle all onkologi og kirurgi innen brystkreft, prostatakreft og gynekologisk kreft på Radiumhospitalet.

skisse av Nye radiumhospitaletDet er besluttet å bygge et nytt klinikkbygg som erstatning for gamle og uhensiktsmessige lokaler. I tillegg skal det i tilknytning til Radiumhospitalet etablere ett av landets to protonsentre. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og det et er etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Nytt klinikk- og protonbygg skal bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen skal foregå tett inntil eksisterende sykehus i drift, noe som vil kreve særskilt aktsomhet ved planlegging, drift og gjennomføring. Det bygges et nytt bygg bestående av fire bygningsdeler, samt påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse som fortsatt skal inngå i sykehuset. Det er gjennomført rivning av ca. 22.000m2 bygningsmasse, og det har vært en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen.

Fakta

Nytt klinikk- og protonbygg er organisert i fire bygningsdeler som skal knyttes til eksisterende bygg og fremstå som ett sykehus.

 

Klinikkbygget

 • Bruttoareal: ca. 33 000 kvadratmeter
 • 155 senger
 • 10 operasjonsstuer
 • 50 dagplasser
 • 61 poliklinikkrom
 • 20 overvåkingsrom

 

Prosjektkostnad: 3 466 millioner kroner inkludert O-IKT med 253,5 MNOK. (prisjuster des 2019)

Overordnet IKT-program: 242 millioner kroner

Byggestart i februar 2020, med ferdigstillelse i 2023/24

 

Protonbygget

Innhold: Tre bunkere, hvorav en til forskning

Bruttoareal: Ca. 9000 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 1 617 millioner kroner inkludert O-IKT med 67 MNOK. (prisjuster des 2019)

Byggestart i februar 2020, med ferdigstillelse i 2023

Konsept

I nytt klinikk- og protonbygg er planlagt etter følgende overordnede prinsipper:

 • Radiumhospitalet skal framstå̊ som ett sammenhengende og funksjonelt sykehus etter etableringen av de nye byggene
 • Alle sengerom skal være én-sengsrom
 • Publikumsfunksjoner skal tilrettelegges med enklest mulig atkomst og god tilgjengelighet
 • Poliklinikker organiseres samlet med lett tilgjengelighet for publikum
 • Operasjonskapasitet for inneliggende og dagkirurgi samles på ett plan sammen med post-operative senger og overvåking
 • Standardisering av rom for større fleksibilitet og pasientsikkerhet
 • Universell utforming
 • Teknikk- og logistikkløsninger som understøtter forutsatt funksjonalitet
 • Bygget skal tilrettelegge for samspill mellom klinisk virksomhet, forskning og undervisning
 • Ivaretagelse av myndighetskrav generelt og strålevernlovgivning spesielt

Universitetet i Oslo har integrerte arealer i kliniske områder, dette i form av undersøkelsesrom, smågrupperom i tillegg til auditorium.

 

Proton

Protonbehandling er en mer presis strålebehandlingsform enn konvensjonell strålebehandling. Strålingen tilpasses bedre til kreftvevet, det gis mindre stråling til det friske vevet og langtidsskader reduseres.

Siden protonbehandling er mer skånsom enn ordinær strålebehandling er den blant annet godt egnet for barn og unge ved at de får mindre senvirkninger.

Det anslås at ca 85% av de norske pasientene skal innlemmes i kontrollerte, kliniske studier.

Det skal etableres et protonsenter på Radiumhospitalet med tre behandlingsrom. Ett av disse skal benyttes til basalforskning innen fysikk og teknologi i tillegg til preklinisk forskning som inkluderer forskning på forsøksdyr.

Fant du det du lette etter?