Gjennomføring

Hovedfremdrift​

Klargjøringsarbeidene før bygging, inklusive omlegging av infrastruktur, riving og miljøsanering av deler av eksisterende bebyggelse, startet i mars 2018 og ble ferdigstilt i 2019. Foreløpig hovedfremdriftsplan er vist tabellen under.

Gjennomføring 
​Start grunnarbeider
Q2 2020
​Godkjenning fra DSA for protonbygg
Q3 2020
​Start råbygg klinikkbygg 
​Q2 2021
​Start råbygg protonbygg 
​Q3 2021
​Start innvendige bygningsmessige og tekniske arbeider
​Q4 2021
​Start tett bygg
​Q2 2022
​Start installering protonutstyr
​Q2 2023
Start virksomhetstester​
​Q4 2023
​Ordinær sykehusdrift
​Q2 2024
​OUS HF starter strålebehandling proton 
​Q3 2024

Tentativ fremdriftsplan


Entrepriseplan 

Det er valgt en modell med byggherrestyrte entrepriser basert på både NS8405 og NS8407. Entreprisene er delt opp i hensiktsmessige størrelser, basert på ulike oppstartstidspunkt og faglig innhold. Det vil også bli gjennomført anskaffelser av medisinteknisk utstyr.

Gjennomføringsmodellen skal sikre at prosjektet vil kunne gjennomføres i henhold til gjeldende hovedfremdriftsplan. Planen forventes samtidig å gi tilfredsstillende priskonkurranse i markedet.

Regulering

Plan for omregulering av området er utviklet i parallell med konseptfase og forprosjektet. Planen ble oversendt til behandling i Oslo kommune i september 2019. Bystyret i Oslo egengodkjente reguleringsplanen med reguleringsbestemmelser i møte 26. februar 2020. 

Planinnsyn, Oslo kommune

Prosjektforløp 

Gjennomføringsfase (2020-2024)

Gjennomføringsfasen omfatter alle aktiviteter etter forprosjektfasen og til prosjektet er gjennomført. 

Forprosjektfasen (2019)

Forprosjektet for nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført og vedtatt i 2019. Forprosjektet er siste del i tidligfaseplanleggingen ogdanner grunnlaget for gjennomføring av byggeprosjektet.

Hovedinnholdet i forprosjektet er utforming av funksjonelle og tekniske løsninger, detaljering av investeringsanalyser og driftskonsepter, valg av entreprisemodell og plan for gjennomføring frem til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting.

Konseptfasen (2016-2018)

Nytt klinikk- og protonbygg ble gjennomført som to adskilte konseptfaseutredninger.

Styret i Helse Sør–Øst RHF vedtok i sak 53-2016 at idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Konseptfaseutredning og skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet ble gjennomført 2017-2018. Nytt klinikkbygg ble godkjent og finansiert på statsbudsjettet for 2018.

Konseptfase proton ble gjennomført som et nasjonalt prosjekt med en styringsgruppe bestående av administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene, Helse og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og Kreftforeningen.

Skisseprosjekt for proton ble gjennomført som et lokalt prosjekt med Helse Sør-Øst RHF som oppdragsgiver i en egen, løsrevet prosess etter at det via Statsbudsjettet 2018 ble bevilget midler til innføring av protonbehandling i Norge.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i februar 2018 skisseprosjekt for nytt klinikkbygg og videreføring av dette. I samme sak ble det godkjent at det etableres protonsenter på Radiumhospitalet (sak 011-2018). Det ble lagt til grunn at etableringen av protonsenteret samordnes med gjennomføringen av nytt klinikkbygg og at det planlegges for et felles forprosjekt og en samlet utbygging av nytt klinikk- og protonbygg.

Idéfasen (2013-2016)

Idéfasearbeidet for Oslo universitetssykehus HF bygger på flere utredninger. Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2016 videreutvikling og et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF som inkluderer utvikling av et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

 


Overordnede dokumenter 

Fant du det du lette etter?