Miljøambisjoner

Prosjektet er ambisiøst når det gjelder energibruk. I miljøoppfølgingsplanen er det er definert som mål at bygget skal prosjekteres og bygges som et passivhus i henhold til NS 3701. Det skal oppnå energikarakter A og grønt oppvarmingsmerke. For å overvåke energibruken i drift skal det installeres et automatisk energioppfølgingssystem. Like funksjonsområder er samlokalisert for å redusere energibruk, samtidig som det skal velges energieffektive løsninger og utstyr. Der hvor det opparbeides overskuddsvarme fra energikrevende utstyr skal det i størst mulig grad gjenvinnes/utnyttes i energiproduksjonen. Til slutt er det mål om å redusere klimagassutslipp fra spisslast, og det skal derfor ikke benyttes mineralolje i den sammenheng.

​Klimagassutslipp

For å redusere klimagassbelastningen skal det velges i størst mulig grad materialer med lavest mulig klimagassutslipp, det er blant annet satt krav til bruk av lavkarbonbetong der det er hensiktsmessig. I prosjekteringen skal LCC-beregninger (livssykluskostnader) benyttes til å vurdere ulike bygge løsninger og materialer som er best egnet i et klimaperspektiv.

 

Avfall

Det skal prosjekteres for å minimere avfallsmengden både i prosjektgjennomføring og i drift. Bygningsdeler som krever vedlikehold eller må byttes ut, skal være lett tilgjengelig. Videre skal det tilrettelegges for kildesortering og sikker håndtering av farlig avfall i driftsperioden. I prosjekteringen legges det til rette for å redusere avfallsmengder som oppstår i byggefasen, blant annet ved bruk av prefabrikkerte bygningsdeler. Minst 80 prosent av avfallet fra byggeplass skal kildesorteres for gjenvinning/gjenbruk.

Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø

Bygging av nytt klinikk- og protonbygg foregår samtidig og midt i et sykehus som skal være i ordinær drift gjennom byggeperioden. Det setter spesielle krav til samhandling, planlegging og gjennomføring av alle anleggsaktivitetene.

 

Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer, prioriteres på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonoimiske hensyn, og innarbeides i all planlegging og utførelse.        

 

Selve utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres uten alvorlige hendelser, skader på eller tap av person, materiell eller miljø. 

Fant du det du lette etter?