Stor interesse for leverandørkonferanse for nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med leverandørprogrammet til NHO, KS og Difi avholdt konferanse med 100 leverandører som er interessert i å bidra med leveranser innfor bygg, teknikk, utstyr og IKT til nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet. Prosjektet har et antatt investeringsbudsjett på 4,6 milliarder kroner (prisnivå desember 2017)

Helse Sør - Øst HF ønsker en dialog med markedet på hvordan prosjektet kan tilegne seg den beste entreprenørkompetansen, og hvordan det beste samarbeidet kan etableres for å sikre et godt resultat for alle ledd i prosjektet.

Prosjektorganisasjonen ønsker å invitere leverandørmarkedet til å gi innspill på sentrale prosjektforutsetninger. Dette ved at leverandørene i første omgang gir skriftlig svar på spørsmålene stilt i konferansen. Markedet inviteres også til én-til-én møter med prosjektorganisasjonen, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.  Møtene avholdes i august og vil bli benyttet til å klargjøre eller utdype sider ved mottatte innspill.

Det planlegges byggestart høsten 2019 med ferdigstilles i 2023. Prosjektet planlegges gjennomført som én totalentreprise, hvor første del av prosessen er at det skal gjennomføres en prekvalifisering av entreprenører som del av en forhandlet prosedyre.

Nytt Klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet består av en samlet bygningsmasse på 46 000 m2. Klinikkbygget består av 36 000 m2, og Protonbygget 10 000 m2. Samlet ramme for prosjektet er 4,6 mrd. NOK. Prosjektet skal ferdigstilles for oppstart medio 2023. I tillegg til nybygg skal det skal rives 22 000 m2 med eksisterende bygg. Før oppstart gjennomføres det en rokade av funksjoner i eksisterende arealer, og sykehuset skal være i normal drift under oppføringen av de nye byggene.

Det er et stort og komplekst prosjekt som krever god styring, felles krav og regler og god rolleforståelse hos alle aktører. Det er viktig at alle kan forberede seg godt sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst RHF

Se også:

Dialogkonferanse Radiumhospitalet 2018 - presentasjon