Stort akuttsykehus på Aker og regionsykehus på Gaustad

I tråd med det langsiktige målbildet for Oslo universitetssykehus skal det bygges et stort akuttsykehus på Aker og et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

AkerGaustad


Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å gjennomføre prosjektene på Aker og Gaustad i parallell for å sikre helhetlig planlegging og at sammenhenger på tvers av ulike lokalisasjoner i Oslo universitetssykehus blir ivaretatt.

Planlagt gjennomføring for etappe 1 av prosjektene er 2021-2028/2029.

Konseptfasen for begge byggeprosjektene gjennomføres i 2018. Konseptfaseutredningene er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av prosjektene.

Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for prosjektene, og har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF for det videre arbeidet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF.

Fakta Aker

Gjennomført konseptutredning viser følgende behov for etappe 1:

 • Funksjonsareal: cirka 64 000 kvadratmeter (inklusiv universitetsareal)

 • Somatikk:

   • Senger: 401
   • Poliklinikkrom: 75
   • Observasjonsplasser: 24
   • Intensivplasser: 22
   • Operasjonsstuer: 14
 • Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling:
   • Senger: 251
   • Poliklinikkrom: 80
 • Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 12,7 milliarder kroner.  I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT til 580 millioner kroner.

Fakta Gaustad

Gjennomført konseptutredning viser følgende behov for etappe 1:

 • Funksjonsareal: cirka 45 000 kvadratmeter (inklusiv universitetsareal)
 • Senger: 301
 • Observasjonsplasser: 30
 • Poliklinikkrom: 56
 • Intensivplasser: 46
 • Nyfødtintensivplasser: 25 (reetablering av eksisterende senger)
 • Operasjonsstuer: 23
 • Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 12,9 milliarder kroner). I tillegg er det beregnet kostnader til overordnet IKT til 570 millioner kroner.

Aktuelle dokumenter

Styresaker

093-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181018/093-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf093-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf
053-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/053-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf053-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf
072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
115-2018 Saksframlegg - OUS Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20181213/115-2018 Saksframlegg - OUS Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf115-2018 Saksframlegg - OUS Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf

Plandokumenter

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Aker steg 1

Videreutvikling Aker og Gaustad - Konseptfase Gaustad steg 1

Avklaring av videre arbeid med utbygging på Aker og Gaustad Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 24. juni 2016 (regjeringen.no) Prosedyre for samhandling

Konseptutredning Aker og Gaustad

Konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad - med sammendrag Hovedprogram del 1 funksjon - Aker Hovedprogram del 1 funksjon - Gaustad Hovedprogram del 2 Teknikk - Aker og Gaustad Hovedprogram del 3 Utstyr - Aker og Gaustad Hovedprogram del 4 IKT - Aker og Gaustad Konseptfase Aker steg 1 Konseptfase Gaustad steg 1 Skisseprosjekt Aker Skisseprosjekt Gaustad Usikkerhetsanalyse Aker Usikkerhetsanalyse Gaustad Økonomiske analyser – videreutvikling Aker og Gaustad

 

Tilleggsutredning kvinne/føde/barn Økonomiske analyser - tilleggsutredning Aker og Gaustad kvinne/føde/barn


Presentasjoner

Konseptfase Gaustad med foreløpige skisser 181018 Konseptfase Aker med foreløpige skisser 181018

Aktualitetssaker

Oppfølging av styrevedtak - konseptfase Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/oppfolging-av-styrevedtak-konseptfase-aker-og-gaustadOppfølging av styrevedtak - konseptfase Aker og GaustadSom en oppfølging av vedtak i styremøtet 31. januar har Helse Sør-Øst RHF sendt et brev til Oslo universitetssykehus med en rekke bestillinger.05.03.2019 11:06:16
Går videre med byggeplaner på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/gar-videre-med-byggeplaner-pa-aker-og-gaustadGår videre med byggeplaner på Aker og GaustadHelse Sør-Øst RHF anbefaler at man går videre i arbeidet med å forberede forprosjekt for utbygging på Aker og Gaustad.  Dette fremgår av utkastet til vedtak, som skal behandles på styremøte 31. januar. Samtidig ber man om at Ullevål belyses...25.01.2019 11:16:27
Behandler konseptrapport for Aker og Gaustad i to trinnhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/behandler-konseptrapport-for-aker-og-gaustad-i-to-trinnBehandler konseptrapport for Aker og Gaustad i to trinnStyret i Helse Sør-Øst RHF er i dag orientert om den ferdigstilte konseptrapporten for Aker og Gaustad, og det legges opp til at styret skal ta en beslutning i januar 2019.13.12.2018 15:59:18
Konseptrapport behandlet i styret for Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/konseptrapport-behandlet-i-styret-for-oslo-universitetssykehusKonseptrapport behandlet i styret for Oslo universitetssykehusStyret for Oslo universitetssykehus behandlet 6. desember konseptrapporten for Aker og Gaustad. 06.12.2018 23:00:00
Ikke kostnadssprekk for Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/ikke-kostnadssprekk-for-aker-og-gaustadIkke kostnadssprekk for Aker og GaustadKostnadsrammen for utbygging på Aker og Gaustad har ikke sprukket. Det er nå rammen settes. Det er gjort grundige utredninger gjennom 2018 og arealer og økonomisk ramme settes på bakgrunn av dette.  05.12.2018 13:37:56
Konseptfaserapport for Aker og Gaustad klarhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/konseptfaserapport-for-aker-og-gaustad-klarKonseptfaserapport for Aker og Gaustad klarProsjektorganisasjonen som gjennom 2018 har utredet utbygging på Aker og Gaustad har nå avsluttet sitt arbeid. Rapporten fra konseptfasen er oversendt styringsgruppen og Oslo universitetssykehus HF og skal først behandles der. Styret for He...20.11.2018 09:56:08
Fakta - utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/fakta-utbygging-pa-aker-og-gaustadFakta - utbygging på Aker og Gaustad20.11.2018 09:55:00
Presseinvitasjonhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/presseinvitasjonPresseinvitasjonPresentasjon av konseptrapporten for nye sykehusbygg på Aker og Gaustad19.11.2018 13:07:02
Utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustadUtbygging på Aker og GaustadLene Haug og Rolf Kåresen argumenterer i innlegg i Dagsavisen 16. oktober for å starte utredning av å bygge ut Oslo universitetssykehus på Ullevål. De mener risikoen ved en utbygging på Gaustad er for høy. 19.10.2018 10:58:26
Orientert om status og løsninger for byggene på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/orientert-om-status-og-losninger-for-byggene-pa-aker-og-gaustadOrientert om status og løsninger for byggene på Aker og GaustadOm få uker skal konseptutredningene for Aker og Gaustad være klare. Styret for Helse Sør-Øst RHF ble i møtet 18. oktober orientert om status for arbeidet. Styret fikk også en orientering fra arkitektene om byggene og løsningene både på Aker og Gaustad.19.10.2018 10:48:46
Utvikler skisser for Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utvikler-skisser-for-aker-og-gaustadUtvikler skisser for Aker og GaustadArbeidet med å konkretisere den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus pågår for fullt. Det er besluttet at sykehuset skal utvikles til et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus...25.09.2018 13:12:36
Beregning av arealer og sengetallhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/beregning-av-arealer-og-sengetallBeregning av arealer og sengetallHelse Sør-Øst RHF baserer seg på en felles nasjonal modell når vi dimensjonerer fremtidige sykehusbygg.25.09.2018 11:12:53
Antall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke redusereshttps://www.helse-sorost.no/nyheter/antall-sykehussenger-i-oslo-skal-okes-ikke-reduseresAntall sykehussenger i Oslo skal økes, ikke reduseresDet har sirkulert mange tall om hvor mange sengeplasser det planlegges for ved Oslo universitetssykehus etter utbyggingen av Aker og Gaustad.  Under er tallene slik det ser ut per september 2018.12.09.2018 05:17:31
Aker og Gaustad bør bygges ut parallelthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-og-gaustad-bor-bygges-ut-paralleltAker og Gaustad bør bygges ut paralleltOslo universitetssykehus står fast ved at det bør bygges samtidig på Aker og Gaustad, og det ligger ikke an til forsinkelser i prosjektet.31.08.2018 10:09:03
Tilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/tilleggsutredninger-i-konseptfasen-for-aker-og-gaustadTilleggsutredninger i konseptfasen for Aker og GaustadPå bakgrunn av anmodning fra Oslo universitetssykehus skal Helse Sør-Øst RHF gjennomføre tilleggsutredninger knyttet til konseptfasen for Aker og Gaustad. 24.08.2018 12:56:51
Naboinformasjon om status for planer om utbygging på Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/naboinformasjon-om-status-for-planer-om-utbygging-pa-gaustadNaboinformasjon om status for planer om utbygging på GaustadOnsdag 30. mai ble det holdt informasjonsmøte om status i planleggingen av byggeprosjektet på Gaustad.05.06.2018 11:53:17
Derfor vil vi bygge ut på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/derfor-vil-vi-bygge-ut-pa-aker-og-gaustadDerfor vil vi bygge ut på Aker og GaustadDe gode fagmiljøene skal vi ta vare på. Det mener vi at vi gjør best ved å satse på en parallell utbygging på Aker og på Gaustad, og etter hvert samling av det meste av virksomheten i Oslo universitetssykehus på disse to stedene, skriver ad...26.04.2018 10:32:55
Oslo trenger nye sykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad/oslo-trenger-nye-sykehusOslo trenger nye sykehusFlikking på gamle og slitte sykehusbygg på Ullevål er ikke en god løsning på de neste tiårenes behov, skriver Bjørn Erikstein og Morten Reymert i en kronikk i Klassekampen 18. april 2018.11.04.2018 22:00:00
Kontraktsignering Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/kontraktsignering-aker-og-gaustadKontraktsignering Aker og GaustadHelse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiu...30.01.2018 23:00:00
Helse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/helse-sor-ost-rhf-utlyser-flere-konkurranser-om-arkitekt-og-radgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF utlyser flere konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenesterHelse Sør-Øst RHF vil i løpet av august/september kunngjøre tre konkurranser om arkitekt- og rådgivertjenester. Oppdragene gjelder konseptfase for nytt lokalsykehus på Aker, konseptfase for videreutvikling av sykehuset på Gaustad og forpros...20.08.2017 22:00:00
Utbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/utbygging-pa-aker-og-gaustad-i-parallell-neste-fase-vedtattUtbygging på Aker og Gaustad i parallell – neste fase vedtattPlanleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i...14.06.2017 22:00:00
Viktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/viktige-byggeprosjekter-ved-oslo-universitetssykehus-til-styret-i-helse-sor-ost-rhfViktige byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus til styret i Helse Sør-Øst RHFDen 15. juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i planleggingen av de store byggeprosjektene ved Oslo universitetssykehus. Styresakene er nå lagt ut. 12.06.2017 22:00:00
Rapport med konkretisering av utbygging på Aker og Gaustadhttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/rapport-med-konkretisering-av-utbygging-pa-aker-og-gaustadRapport med konkretisering av utbygging på Aker og GaustadStyret for Helse Sør-Øst RHF skal i juni ta stilling til videre framdrift for planleggingen av lokalsykehus på Aker og et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad. Som grunnlag for å beslutte oppstart av konse...18.05.2017 22:00:00
Status for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehushttps://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/utvikling-av-oslo-universitetssykehus/status-for-utbyggingsprosjekter-ved-oslo-universitetssykehusStatus for utbyggingsprosjekter ved Oslo universitetssykehusI midten av juni skal styret for Helse Sør-Øst RHF ta stilling til om det skal gis klarsignal for neste fase i fire store byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus. I disse dager pågår et intenst arbeid med å forberede grunnlaget for beslutningene. 03.05.2017 22:00:00
Aker bygges på 2020-tallethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/aker-bygges-pa-2020-talletAker bygges på 2020-tallet Helse Sør-Øst ønsker å bygge et nytt lokalsykehus på Aker raskere enn det som lå i de opprinnelige planene fra Oslo universitetssykehus. 14.12.2016 12:30:15
Mandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsatthttps://www.helse-sorost.no/nyheter/mandat-for-utviklingsarbeidet-i-oslo-universitetssykehus-fastsattMandat for utviklingsarbeidet i Oslo universitetssykehus fastsattHelse Sør-Øst RHF fastsatte i foretaksmøtet med Oslo universitetssykehus HF 13. oktober mandatet for videre utvikling av Oslo universitetssykehus. - Mandatet gir tydelige føringer for arbeidet med de store sykehusprosjektene i annet halvår...12.10.2016 22:00:00
Nytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalethttps://www.helse-sorost.no/nyheter/nytt-regionsykehus-pa-gaustad-stort-lokalsykehus-pa-aker-og-kreftsykehus-pa-radiumhospitaletNytt regionsykehus på Gaustad, stort lokalsykehus på Aker og kreftsykehus på Radiumhospitalet- Dette er en gledens dag for både pasienter og ansatte, sa helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen etter foretaksmøtet i dag, 24. juni, der sykehusstrukturen i Oslo-regionen for fremtiden ble vedtatt.23.06.2016 22:00:00
Framtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilhttps://www.helse-sorost.no/nyheter/framtidens-oslo-universitetssykehus-tre-sykehus-med-tydelig-profilFramtidens Oslo universitetssykehus – tre sykehus med tydelig profilOslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag; et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møtet 16. juni sin...15.06.2016 22:00:00

Avisinnlegg

Her finner du avisinnlegg fra Helse Sør-Øst RHF eller Oslo universitetssykehus som er publisert i media:

Nye sykehus - bedre helsetjenester
Innlegg i Aftenposten fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og styreleder Svein Gjedrem mandag 4. mars 2019

Det skal være trygt å føde
Innlegg i Dagsavisen fra direktør i medisin og helsefag Jan Frich onsdag 20.februar 2019.

Groruddalsbydelene til Aker
Innlegg i Dagsavisen Nye meninger fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og fagdirektør Jan Frich onsdag 13. februar 2019

Gaustad eller Ullevål?
Innlegg i VG 12.2.2019 fra administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og fagdirektør Jan Frich.

Aker skal ha nyfødtintensiv
Innlegg i Aftenposten fra fagdirektør Jan Frich 8. februar 2019

Ingen tvil om sykehusbygging i Innlandet
Innlegg i Gudbrandsdølen Dagningen, Østlendingen og Hamar Arbeiderblad fra økonomidirektør Hanne Gaaserød 23. - 24. januar 2019

Skisser

Klikk på bildene for større versjon

Aker - perspektiv fra forsiden

Aker - perspektiv fra forsiden Illustrasjon: Nordic- Office of Architecture / AART Architects

Aker - perspektiv gate

Aker - perspektiv gate Illustrasjon : Nordic - Office of Architecture /AART Architects

Aker - perspektiv adkomstplass

Aker - perspektiv adkomstplass Illustrasjon : Nordic - Office of Architecture /AART Architects

Gaustad perspektiv fra inngangsplassen

Gaustad - perspektiv fra inngangsplass Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Gaustad - perspektiv fra øst

Gaustad - perspektiv fra øst Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Gaustad - perspektiv fra vest

Gaustad - perspektiv fra vest Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA

Kontakt

Medievakt i Helse Sør-Øst RHF

Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen
Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF for utvikling av Oslo universitetssykehus HF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.