Det skal være trygt å føde

Innlegg i Dagsavisen fra direktør i medisin og helsefag Jan Frich onsdag 20.februar 2019.

Vi har et godt tilbud for fødende i Oslo, med to fødeavdelinger på Ullevål og på Rikshospitalet. I planene for videreutvikling av Oslo universitetssykehus videreføres to fødeavdelinger, på Gaustad og på Aker.

Det pågår nå en diskusjon om et samlet regionsykehus skal ligge på Gaustad eller Ullevål, men samtidig er det bred oppslutning om at det skal etableres et fullverdig lokalsykehus på Aker. Det nye Aker sykehus vil ha vaktfunksjoner innen kirurgi og anestesi, samt fødeavdeling med nyfødtintensiv. Gynekologisk avdeling vil dessuten ligge på Aker. Sykehuset vil ligge vegg i vegg med den nye storbylegevaken Oslo kommune skal etablere.

Debattredaktør Bente R. Gravklev stiller 14. februar 2019 spørsmål ved planene for fødetilbudet i Oslo, med henvisning til en nyhetssak: «Verken vi eller Nordvik vet det sikkert, men hun tror ikke barnet ville klart seg om ikke det hadde høykompetent helsepersonell rundt seg, som er trent til å takle slike situasjoner.» Helse Sør-Øst RHF skal sørge for trygge og gode helsetjenester. Vi vil ikke planlegge for fødeavdelinger i Oslo eller andre steder uten kompetent helsepersonell som er trent til å takle vanskelige situasjoner.

Helse Sør-Øst RHF har lyttet til kritiske røster og ser at det er behov for en ytterligere tydeliggjøring når det gjelder tilbudet til fødende og nyfødte. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar 2019 at Oslo universitetssykehus HF må belyse planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad når det gjelder fødselshjelp og nyfødtintensiv. Oslo universitetssykehus skal videre beskrive hvordan de valgte løsningene tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig utvikling.

Helse Sør-Øst RHF har vurdert planene fra Oslo universitetssykehus og har ment at en jevnere fordeling av fødsler mellom Aker og Gaustad er ønskelig. Vi er opptatt av at fødetilbudet på Aker skal være trygt. Tor Einar Calisch, overlege i nyfødtmedisin, argumenterer i Dagsavisen for at 13.000 fødsler, nær 1 av 4 av alle fødsler i hele Norge, må samles ett sted i Oslo for at tilbudet skal bli forsvarlig. En slik løsning innebærer en fødeavdeling som blir uvanlig stor, også i internasjonal sammenheng. Ingen av hovedstedene i våre naboland har gått inn for en liknende løsning, men har valgt å fordele fødslene på flere sykehus. Beredskapshensyn inngår som et av flere elementer i Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av at det fortsatt bør være to fødeavdelinger i Oslo. Det skal være trygt å føde i Oslo - også i fremtiden.