Fakta - utbygging på Aker og Gaustad

Besluttet målbilde

Oslo universitetssykehus skal utvikles som tre sykehus med klar profil: et lokalsykehus på Aker, et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad

 • Er gjennomført i parallell i løpet av 2018
 • Bygger på idéfasearbeidet som ble gjennomført i Oslo universitetssykehus i 2013-2016 og arbeid gjennomført høsten 2017 for å konkretisere og avgrense innhold og løsning for et første byggetrinn på Aker og Gaustad
 • Skal gi grunnlag for valg av konsept/løsning som skal konkretiseres videre i et forprosjekt
 • Danner grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet
 • Behandles etter planen i styret for Oslo universitetssykehus HF og deretter styret for Helse Sør-Øst RHF i desember 2018
 • Er gjennomført i tråd med nasjonal veileder for tidligfasen av sykehusplanlegging

 

Anbefalt løsning for lokalsykehuset på Aker – første etappe

 • Stort akuttsykehus med lokalsykehusansvar for 4 bydeler.
 • Konseptet «utsikt», med en tydelig todelt løsning og korte avstander, anbefales utredet videre i forprosjektet. Løsningen blir beskrevet som tydelig, fleksibel og robust med stort potensiale for utvidelser og endringer.
 • Det er planlagt høye, kompakte bygg med svært gode funksjonsløsninger og vertikale transportløsninger. All sykehusbehandling/døgnbehandling innen psykisk helsevern i Oslo legges til Aker, med unntak av virksomhet som hører til Diakonhjemmet og Lovisenberg.
 • Noen nøkkeltall for første etappe av utbyggingen:
  • Beregnet behov for funksjonsareal: ca. 64.000 m2 (inkludert universitetsareal).
  • Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018): 12,7 milliarder kroner

 

Anbefalt løsning for samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad – første etappe

 • Et samlet regionsykehus og lokalsykehus for 3 bydeler.
 • Utbyggingen skal skje i forlengelsen av dagens Rikshospital på Gaustad, sør-øst på tomten. Konseptet «kam» med en kompakt bygningsmasse som tilrettelegger for gode funksjonelle forbindelser til eksisterende Rikshospital og integrerer gamle Gaustad inn i en ny sammenheng, anbefales utredet videre i forprosjekt.
 • Det foreslåtte løsningskonseptet gir høye og kompakte bygg med effektive og funksjonelle løsninger, med fysisk nærhet mellom viktige funksjoner hvor tett samhandling er viktig for god pasientbehandling og drift.
 • Utbyggingen startes og gjennomføres i parallell med utbyggingen på Aker, men er beregnet å ta noe mer tid på Gaustad. Med gjeldende planer vil første etappe kunne sluttføres i 2029 på Gaustad.
 • Noen nøkkeltall for første etappe av utbyggingen:
  • Beregnet behov for funksjonsareal: ca. 45.000 m2  (inkludert universitetsareal)
  • Beregnet kostnad (P50-prisnivå januar 2018) 12,9 milliarder kroner

 

Slik er planene for lokalsykehustilbudet for Oslo befolkning i 2028

 • Hovedstaden vil ha fire lokalsykehus med ansvar for 3 eller 4 bydeler hver.
 • Innbyggerne skal i størst mulig grad få sine lokalsykehustjenester fra ett og samme sykehus.
 • De fire lokalsykehusene skal ha et nært og forpliktende samarbeid med sine bydeler – slik at overgangen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten blir god. Tjenestene skal oppleves som helhetlige.
 • Det blir to store fødeavdelinger i Oslo. Den ene på Gaustad og den andre enten på Aker eller på Ullevål (det pågår utredning av om fødeavdelingen kan flytte fra Ullevål til Aker allerede i første etappe). Senest etter etappe 2 av utbyggingen (rundt 2035) flyttes fødeavdelingen på Ullevål til Aker.
 • Også enkelte andre lokalsykehustjenester blir værende på Ullevål fram til etappe 2 av utbyggingen er gjennomført. Det gjelder blant annet behandling for øyesykdommer, barnesykdommer og noe kreftbehandling.
 • Både Gaustad og Aker får akuttmottak og blir store akuttsykehus. Hardt skadde pasienter bringes til Gaustad, som vil ha landets fremste fagmiljø innen traumebehandling.
 • Aker blir det klart største lokalsykehuset i Oslo og blant de 4-5 største lokalsykehusene i landet.
 • Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus skal videreutvikles som lokalsykehus med økt egendekning.
 • Oslobydelene Grorud og Stovner vil fortsatt få sitt lokalsykehustilbud ved Akershus universitetssykehus. Etter etappe 2 av utbyggingen i Oslo (rundt 2035) overføres også disse to bydelene til Oslo sykehusområde.