Gaustad eller Ullevål?

Av Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør, Helse Sør-Øst RHF og Jan Frich, direktør medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF

VG uttrykker på lederplass søndag 3. februar 2019 bekymring over utviklingen ved Oslo universitetssykehus, og bruker betegnelser som «narrespill» og «skinnprosess». Prosessen har vært langvarig og omfattende, og det er bred enighet om at det er behov for nybygg i Oslo universitetssykehus.

Befolkningen i Oslo vokser og sykehusbyggene er gamle og lite funksjonelle. Situasjonen er krevende for pasientene, og mange bygg er lite tilrettelagt for pårørende. Det er dessuten behov for å samle de spesialiserte funksjonene, slik at det blir én dør inn for de disse funksjonene i Oslo, for regionen og resten av Norge. Nye bygg og samling av funksjoner vil gjøre det mulig for medarbeidere å arbeide på en bedre og mer effektiv måte.

Målbildet for Oslo universitetssykehus er fastsatt av helseministeren i 2016: Et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Målbildet henger sammen med våre felles planer med Oslo kommune og Universitetet i Oslo om utvikling av kunnskapsbyen Oslo, med Gaustad som et sentralt område. Sykehuset på Aker vil dessuten ligge vegg i vegg med storbylegevakten som Oslo kommune etablerer på Aker.

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 31. januar i år planene for nybygg på Aker og Gaustad. Styret godkjente konseptfasen, men har samtidig gitt Oslo universitetssykehus i oppdrag å gjennomgå planlagt virksomhetsinnhold og driftskonsepter for både Aker og Gaustad før forprosjektet kan startes. Styret har spesielt bedt om en gjennomgang av fagområdene traume- og akuttmedisin, fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft. Oslo universitetssykehus må tydeliggjøre hvordan de valgte løsningene tilrettelegger for beredskap, utvikling av kompetanse, kvalitet i pasientbehandlingen og faglig utvikling.

Når det gjelder psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har styret vedtatt at beregningene for hvilken kapasitet som trengs skal gjennomgås på nytt, og at eventuelle endringer skal tas hensyn til i det videre arbeidet.

Ansattes representanter har ønsket at man ser nærmere på muligheten for å samle sykehusfunksjonene på Ullevål i stedet for på Gaustad. Derfor har styret i Helse Sør-Øst RHF nå besluttet at man skal belyse Ullevål som alternativ lokalisering av et samlet regionssykehus.

I dag er det om lag 220 000 kvm med relativt god bygningsmasse på Rikshospitalet på Gaustad. Tilsvarende tall på Ullevål er om lag 100 000 kvm. Det betyr at det må etableres betydelig mer ny bygningsmasse på Ullevål enn på Gaustad, dersom målbildet for regionssykehuset skal realiseres på Ullevål-tomten.

Men kan man ikke bare fortsette å drive stort sett som i dag? Nytt lokalsykehus på Aker, nytt klinikkbygg på Ullevål og så en gradvis flytting fra Rikshospitalet til Ullevål når bygningsmassen der blir for gammel?

Det er gode helsefaglige argumenter for en samling av spesialiserte funksjoner i Oslo, hvor fagmiljøer som i dag er spredt kan arbeide under samme tak og gi bedre tilbud til pasientene. Bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr vil dessuten ha stor betydning for driftsøkonomien. En utredning av Oslo universitetssykehus har vist at det ikke er økonomisk bærekraftig med en videreføring av dagens struktur med drift på mange steder.

Det har lenge vært et sterkt ønske om samling av spesialiserte funksjoner i de to tidligere regionssykehusene på Rikshospitalet og Ullevål. En slik samling var en viktig begrunnelse for opprettelsen av Helse Sør-Øst RHF i 2007 og dannelsen av Oslo universitetssykehus HF i 2009.

Brukerutvalgene i Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF har begge uttalt at det er viktig med fremdrift når det gjelder nye bygg og at innholdet i tjenestene er viktigst, ikke hvor de er lokalisert.

Det kreves store investeringer for å realisere målbildet og en driftsøkonomi som kan bære investeringene. Da det vil være behov for å bygge enda flere nye kvadratmeter med en Ullevål-løsning, vil en slik løsning sannsynligvis bli vesentlig dyrere. Styret har likevel bedt om at en slik løsning skal belyses for å få et tydeligere bilde av alternativet til en løsning med Gaustad og Aker.