Groruddalsbydelene til Aker

Av administrerende direktør Cathrine M. Lofthus og direktør medisin og helsefag Jan Frich

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 31. januar i år konseptfaserapporten for videreutvikling av Aker og Gaustad som omhandler den store satsingen på sykehusbygg i Oslo. I styresaken går det frem at fordeling av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydelene mellom Gaustad og Aker i Oslo universitetssykehus vil bli avgjort i samråd med Oslo kommune.

Dette betyr at Helse Sør-Øst RHF har lyttet til Oslo kommune og andre høringsinstanser som har ønsket at alle bydelene i Groruddalen skal få Aker som sitt lokalsykehus.

Randi Werner-Erichsen har et innlegg i Dagsavisen/Nye Meninger 8. februar, der hun etterlyser en tidsplan for overføringen av bydelene til Aker. Hun mener dessuten at dersom Ullevål beholdes og utvikles i stedet for nybygg på Gaustad vil man unngå flytting av Ullevål-bydelene til Aker.

Det er nå planlagt at Bjerke og Alna skal få Aker som sitt lokalsykehus i første fase og så kommer Grorud og Stovner etter i fase 2. Endelig tidsplan er ikke fastlagt, men det er fattet et vedtak om at spesialisthelsetjenesteansvaret for Grorud og Stovner også skal tilbakeføres fra Akershus universitetssykehus til Oslo universitetssykehus, Aker. Det er viktig at vi samtidig legger til rette for god drift og kapasitetsutnyttelse ved Akershus universitetssykehus, slik at overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydeler ikke gir store utfordringer og ubenyttet kapasitet ved dette sykehuset.

Werner-Erichsens ønske om å beholde Ullevål, og samtidig unngå å flytte bydeler derfra til Aker lar seg ikke forene med at hele Groruddalen skal ha Aker som lokalsykehus. «Alle bydeler» i Groruddalen innbefatter også Bjerke – som i dag sogner til Ullevål. Og når bydel Bjerke skal flyttes fra Ullevål til Aker, vil det måtte følge med fagfolk og andre ressurser.

Utviklingen av Aker og Gaustad skal skje parallelt og må ses i sammenheng. Vi skal samle regionfunksjonene og samtidig opprette et nytt lokalsykehus på Aker. Det skal investeres flere titalls milliarder i nye sykehusbygg til beste for befolkningen i Oslo og resten av landet. Det er viktig at man ikke glemmer driftsøkonomien som skal bære investeringene, og her er samling av regionsfunksjonene helt avgjørende. Det er dette som sikrer at Oslo universitetssykehus har råd til å bære investeringene ved bygging av Aker.

Mange er utålmodige. Store prosjekter tar tid og er kompliserte. Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF vil samarbeide med Oslo kommune, bydelene, de diakonale sykehusene i Oslo, brukerråd, fagforeninger og andre berørte for å finne gode løsninger.