Illustrasjon Aker og Rikshospitalet

Reguleringsprosessen

Reguleringsprosessen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet startet med bestilling av oppstartsmøte i 2017. Det er utarbeidet et eget planprogram for hvert av prosjektene; Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Planprogrammene er oppskriften på hvordan reguleringsprosessen skal gjennomføres. Planprogrammene ble fastsatt i henholdsvis 2018 og 2019 for Nye Aker og Nye Rikshospitalet. Det utarbeidet et komplett reguleringsplanforslag med konsekvensutredning for hvert av prosjektene på bakgrunn av konseptutviklingen og skisseprosjektet. 

Overordnede dokumenter for Nye Aker og Nye Rikshospitalet


Videre prosess 

Planforslagene er behandlet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn 12. april 2021. Høringsperioden skal vare frem til 7. juni 2021. I denne perioden kan alle som er interessert gjennomgå planforslaget og få mulighet til å uttale seg. Etter høringsperioden vil Helse Sør-Øst RHF i samråd med Plan- og bygningsetaten vurdere alle innspill og uttalelser, og på bakgrunn av det vurdere om det er nødvendig å bearbeide planforslaget.

Planforslagene legger føringer for videre planlegging av de aktuelle områdene. Målet med planprosessen er å få vedtatt reguleringsplaner for Nye Aker sykehus og Nye Rikshospitalet. Reguleringsplanene gir rammene for videre prosjektering og byggesøknader som må godkjennes av Plan- og bygningsetaten før bygging av sykehusene starter.


Tidslinje for prosessen videre:

Tidslinje reguleringsprosess Aker, Rikshospitalet.jpg

Se mer om reguleringsplanforslagene til hvert av prosjektene her: 

Nye Aker - reguleringsplanforslag

Nye Rikshospitalet - reguleringsplanforslag 

Fant du det du lette etter?