Skal belyse Ullevål frem til juni

I Aftenposten 15. mars har Aina Stenersen (fraksjonsleder for Fremskrittspartiet i helse- og sosialkomiteen Oslo bystyre) og Lene Haug (Redd Ullevål sykehus og nestleder i Helsepartiet) et innlegg om nye sykehusbygg i Oslo som gir et feilaktig bilde av prosessen. Vi skal ikke avklare dette på fem uker, men ha et godt beslutningsgrunnlag klart til vårt styremøte i juni.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar følgende:

«Styret viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe og ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.» Dette punktet er det Helse Sør-Øst RHF som skal svare på overfor styret, og ikke Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av dette bedt Oslo universitetssykehus om en leveranse med frist 12. april. Oslo universitetssykehus skal gi en oppsummering av det arbeidet som er gjort i tidligere faser, samt faglige vurderinger knyttet til en eventuell gradvis samling på Ullevål. Prosjektorganisasjonen skal arbeide parallelt med Oslo universitetssykehus, og Helse Sør-Øst RHF vil arbeide med denne saken frem til styremøtet i juni 2019.

Det er altså helt feil å fremstille det som om Helse Sør-Øst RHF kun skal bruke fem uker på å belyse Ullevål som alternativ til Gaustad.