Konseptrapport – nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Konseptrapport for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet foreligger nå for behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF 24. mai og styret i Helse Sør-Øst RHF 15. juni. Samlet netto funksjonsareal for det nye klinikkbygget er 16 000 kvadratmeter.

​Dagens bygningsmasse på Radiumhospitalet er av svært variabel kvalitet. Store deler er nedslitt med betydelig oppgraderingsbehov. Den eldste bygningen er fra 1928 og det nyeste bygget fra 2009.

Tre alternativer utredet

Følgende alternativer er utredet i konseptfasen:

  • 0-alternativet: Videreføring av eksisterende løsning
  • Alternativ 1: Etablering av nytt klinikkbygg på p-plass mot sør
  • Alternativ 2: Etablering av nytt klinikkbygg nord-øst

Sammenlignet med idefasen er det lagt en annen virksomhetsmodell og et større befolkningsunderlag til grunn for klinikkbygget.

Som en del av konseptfasen er det 30. januar 2017 sendt inn anmodning om oppstart av reguleringsprosess til Oslo kommune

Syv hovedkriterier for evaluering

Følgende hovedkriterier er lagt til grunn for evalueringen i konseptfasen:

  • Økonomisk bæreevne, finansielt handlingsrom
  • Kvalitet i pasientbehandlingen
  • Løsningens kvalitet og fleksibilitet
  • Støtte opp under bedre samhandling
  • Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling, inkludert forskning
  • Understøtte miljømessige målsettinger
  • Kompleksitet i gjennomføringen

I tillegg skal reguleringsrisiko vurderes som et sentralt kriterium.

Bred deltagelse i utvikling av hovedprogrammet
Prosjektet er utviklet i nært samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus.  Representanter for Universitet i Oslo har også deltatt i arbeidet. Det er utviklet et hovedprogram for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet  som består av fem deler: Funksjonsprogram, overordnet teknisk program, hovedprogram utstyr, romprogram og overordnet konsept for IKT.

Fremtidig virksomhetsmodell for nytt klinikkbygg legger til grunn at all onkologi og kirurgi innen brystkreft, prostatakreft og gynekologi skal legges til Radiumhospitalet. I tillegg skal sarkom og lymfom (eksklusiv abdominalt sarkom og høyrisikopasienter), øre-, nese- og halskreft og melanom/hudonkologi inngå i den fremtidige virksomhetsmodellen for Radiumhospitalet. Det samme gjelder medikamentell kreftbehandling og strålebehandling på regionnivå og lokalsykehusnivå for bydeler som i fremtiden skal sokne til Gaustad. Denne virksomhetsmodellen er lagt til grunn for dimensjonering av nytt klinikkbygg.

Utnyttelsesgrader og arealstandarder er de som er vedtatt for Helse Sør-Øst RHF, bortsett fra dagplasser.

Det er mulig å vurdere visse tilpasninger av programmet i forbindelse med detaljeringen av skisseprosjektet til høsten. Dette må i så fall foretas innenfor de rammer og forutsetninger for prosjektet som fastlegges i forbindelse med behandling av konseptrapporten i styret for Helse Sør-Øst RHF i juni.

Alle alternativene kan løse kapasiteten som er forutsatt i programmet, men nullalternativet er mer kostbart og mindre funksjonelt enn de to nybyggalternativene. Foreløpige vurderinger basert på evalueringskriteriene og definerte mål peker på at alternativ 2 er det alternativet som i størst grad bidrar til måloppnåelse.

Les mer:

Mandat, konseptfaserapport, skisser