Konseptrapport – Regional sikkerhetsavdeling på Ila

Konseptrapport for utbygging av Regional sikkerhetsavdeling på Ila er nå klar og er sendt til ekstern kvalitetssikring.

​Regional sikkerhetsavdeling (RSA) er en del av Oslo universitetssykehus og holder i dag til i dårlig og uhensiktsmessig lokaler på Dikemark i Asker. I tråd med mandatet er det utredet hvordan et nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling og regionalt kompetansesenter kan plasseres på Ila, eventuelt sammen med lokal sikkerhetspsykiatri og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme. Det er utredet både en samlet og etappevis utbygging av anlegget

 I konseptrapporten blir det også vurdert om virksomhetene som omfattes av etappe 2 eventuelt kan lokaliseres sammen med øvrig psykisk helsevern i Oslo universitetssykehus på Aker. 

 Styret i Oslo universitetssykehus skal behandle konseptrapporten i møte den 24. mai og styret i Helse Sør-Øst RHF den 15. juni.  Framdriftsplanen forutsetter at styret for Helse Sør-Øst RHF i juni beslutter utbyggingsmodell.

 

Gode og funksjonelle løsninger

Den skisserte løsningen består av tre hoveddeler/bygg:

  • Felles frontbygg med fellesfunksjoner (mottaksbygg)
  • Bygg for Regional sikkerhetsavdeling (RSA)
  • Bygg for Lokal sikkerhetspsykiatri (LSA) og Regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA)

De tre hoveddelene er skilt fra hverandre fysisk og funksjonelt samtidig som de henger sammen og skal kunne fungere sammen som ett anlegg/sykehus.  Hoveddisposisjonen gjør det mulig med en etappevis utbygging.

I skissene for løsning er det lagt stor vekt på å finne gode og funksjonelle løsninger som ivaretar de spesielle kravene som stilles og slik at krav til effektiv drift, kvalitet for pasientene og sikkerhet er balansert på en god måte.

De foreløpige økonomiske analysene viser en kostnad på rundt 0,9 mrd kroner for virksomhetene i etappe 1 og rundt 0,4 mrd kroner for virksomhetene i etappe 2.

 

Tomteforhold

En viktig bakgrunn for å velge lokalisering på Ila er muligheten for å legge til rette for et tettere samarbeid mellom fagmiljøene på Ila landsfengsel og fagmiljøene ved RSA.

Det er etablert god dialog med Bærum kommune, og det er lagt til grunn at reguleringssak vil starte så snart styret i Helse Sør-Øst RHF har tatt beslutning om utbyggingsløsning.

Les mer:
Mandat, konseptfaserapport og skisser