logo

Innspill til funksjonsområder ved SI Elverum

I tråd med vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. juni 2023 er det gjennomført en utredning av mulighetene for å legge til rette for funksjonsområder innenfor ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering og fødselshjelp ved Sykehuset Innlandet Elverum i en framtidig sykehusstruktur.

Sykehuset Innlandet HF fikk i etterkant av vedtaket ​ansvar for å belyse ulike alternativer, forankre arbeidet innenfor aktuelle fagområder, ivareta medvirkning fra ansatte og brukere og anbefale en løsning. Det ble etablert tre arbeidsgrupper, som har vært satt sammen av relevante fagråd og faggrupper med bred representasjon fra helseforetakets fagmiljøer innenfor ortopedi, fysikalsk medisin og rehabilitering og fødselsomsorg. Arbeidsgruppenes rapporter er sammenfattet i en saksframstilling, som inkluderer driftsøkonomiske vurderinger og anbefalinger fra administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF.

Styringsgruppen for arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF ble 20. oktober 2023 orientert om helseforetakets anbefalinger. Helse Sør-Øst RHF ønsker innspill fra berørte kommuner og andre interessenter før saken skal behandles i styringsgruppen 24. november 2023. For å få tid til å vurdere innspill før saksdokumentene til dette møtet sendes ut, bes det om at innspill sendes innen 10. november 2023. 

Innkomne innspill vil bli publisert fortløpende på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider.

Send innspill til Helse Sør-Øst RHF

Innspill merkes: «Vurdering av funksjonsområder ved SI Elverum» 

Adresse: postmottak@helse-sorost.no

Frist: 10.11.2023

Sist oppdatert 24.10.2023