2007

Regjeringen besluttet i februar 2007 å slå sammen Helse Sør RHF og Helse Øst RHF til Helse Sør-Øst RHF.

De to tidligere regionale helseforetakenes virksomhet ble per 1. juni 2007 overtatt av det nye Helse Sør-Øst RHF.

Hanne Harlem ble den første styreleder i Helse Sør-Øst RHF

Bente Mikkelsen ble den første administrerende direktør.

Bakgrunnen for sammenslåingen var ønsket om bedre koordinering og samordning mellom sykehusene i de to regionene. Den skal spesielt sikre bedre ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet og gi grunnlag for bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister til andre steder i landet, både i og utenfor den nye regionen.

Pasientbehandling

I tråd med føringer i oppdragsdokumentene og foretaksmøtene i 2007 har Helse Sør-Øst prioritert innsats på områdene habilitering og rehabilitering, rus, psykisk helsevern og spesialisthelsetjenester for eldre. Det var i 2007 aktivitetsøkning for alle tjenesteområder, med relativt størst vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Økningen har vært særlig sterk for poliklinisk aktivitet.

Opptrappingsplanen for psykisk helse er fulgt opp, blant annet ved at den relative ressursøkningen har vært større innenfor psykisk helsevern enn somatikk. Ventetidene for foretaksgruppen samlet ble i 2007 litt redusert for barn og unge, ellers lå de omtrent på samme nivå som i 2006. Det regnskapmessige resultatet for foretaksgruppen for 2007 viser at en ikke har klart å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske rammer som eier har stilt til disposisjon.

Den økonomiske utviklingen i helseforetaksgruppen er svært bekymringsfull og krever styrket fokus på styring, oppfølging og medvirkning fra alle ansatte og ledere for å gjennomføre de endringer vi blir enige om.

Hovedstadsprosessen

Samarbeid og konsolidering mellom de to regionene er viktig. Hovedstadsprosessen starter, der målet er å gjennomføre nasjonale mål om bedre kvalitet og bedre utnyttelse av ressursene i spesialisthelsetjenesten

Prosessen skal føre til avklaring, beslutning og gjennomføring av blant annet:

  • Fremtidig struktur og kapasitet i hovedstadsområdet
  • Funksjonsfordeling, organisering og samling av spesialiserte behandlingsfunksjoner
  • Utvikling av lokalbaserte tjenester, samhandling med kommunehelsetjenesten, rus og psykisk helse
  • Universitetssykehusstruktur- og funksjoner i hovedstadsområdet

Fellestjenester

Styret beslutter at Sykehuspartner, som har vært tjenesteleverandør i Helse Sør, skal være felles tjenesteleverandør for den nye regionen. Felles tjenesteleverandør innbefatter både IKT, Innkjøp, lønn og peronsla (HR).

Nye Ahus nærmer seg ferdig bygget

Byggingen av Nye Ahus går inn i siste fase. Bygget skal tas i bruk i 2008.

Fant du det du lette etter?