2008

Året var preget av stor aktivitet og planmessig omstillingsarbeid for å oppfylle oppdraget som ble gitt i forbindelse med etableringen av Helse Sør-Øst i 2007.

Pasientbehandling

Epikrisetid, korridorpasienter og individuell plan har vært fulgt opp spesielt. Disse kvalitetsindikatorene har hatt god utvikling i 2008.

Ventetidsutviklingen er overveiende positiv. Helse Sør-Øst har landets korteste ventetider på alle tjenesteområdene.

Aktiviteten målt i antall DRG-poeng var 0,5 prosent høyere enn i 2007. Antall polikliniske konsultasjoner innen somatikk økte med 9,3 prosent. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne økte med 8,6 prosent, mens tilsvarende økning for barn og ungdom var 14,7 prosent.

Nye Ahus åpnet

Det nye Akershus universitetssykehus i Lørenskog kommune ble offisielt åpnet av Hans Majestet Kong Harald 6. november. Med sine 137 000 kvadratmeter og en investeringsramme på cirka 8,6 milliarder kroner, er sykehuset et av Norges største landbaserte byggeprosjekter.

Økonomi

Foretaksgruppens regnskapmessige resultat for 2008 viser at Helse Sør-Øst ikke nådde målet om å styre foretaksgruppens samlede virksomhet innenfor de økonomiske rammer eier har stilt til disposisjon.
Fant du det du lette etter?