2009

Mens 2008 var preget av store utredninger og grunnleggende vedtak, var 2009 et handlingens år for Helse Sør-Øst. Mange brikker ble lagt på plass i løpet av året.

Vedtakene som ble gjort i omstillingsprogrammet i november 2008 ble omsatt i praksis.

Det har vært en stor utfordring å reorganisere regionen i sykehusområder og gjennomføre grunnleggende endringer i mange støttefunksjoner, samtidig som vi fortsatt skulle levere et pasienttilbud av høy kvalitet.

Pasientbehandling

Antall nye pasienter som henvises til behandling i Helse Sør-Øst økte på alle områder. Helse Sør-Øst behandlet i 2009 flere pasienter enn noe år tidligere. Økningen var størst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Økonomi

Helse Sør-Øst har lagt mye arbeid i økonomistyring og resultatoppfølging, og har oppnådd betydelige resultatforbedringer i 2009. Årsresultatet ble minus 157 millioner kroner, som tilsvarer 0,3 prosent av foretaksgruppens omsetning. Styret utrykker tilfredshet med den vesentlige resultatforbedringen som er oppnådd i 2009 sammenlignet med 2008-resultatet.

Nye helseforetak

Oslo universitetssykehus HF ble etablert ved starten av 2009. Helseforetaket består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus.

Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009. Helseforetaket leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 443 000 mennesker i 27 kommuner. Hovedkontoret ligger i Drammen.

Felles tjenesteleverandør

Sykehuspartner ble etablert som felles tjenesteleverandør i september 2009, med ansvar forvaltning av alle IKT-tjenester i regionens helseforetak.

Fant du det du lette etter?