2010

Kvalitet og pasientsikkerhet har vært prioriterte områder.

Pasientbehandling

Helse Sør-Øst behandlet i 2010 flere pasienter enn noe år tidligere.

Den polikliniske aktiviteten innen somatikk øker, og antall konsultasjoner gikk opp fra 2 383 000 konsultasjoner i 2009 med 1,8 prosent til 2 426 000 konsultasjoner 2010.

Innenfor psykisk helsevern for voksne økte antall polikliniske konsultasjoner med 4,0 prosent, mens tilsvarende økning for barn og ungdom var 5,6 prosent. Tilsvarende endringer for antall utskrivninger fra døgnbehandling innen psykisk helsevern var henholdsvis for voksne en reduksjon på 1,0 prosent og en økning på 3,5 prosent for barn og unge.

Innenfor tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige økte antall polikliniske konsultasjoner med 6,7 prosent i forhold til 2009, mens antallet utskrevne døgnpasienter økte med 4,6 prosent. 

Nye sykehusbygg

H. M. Kong Harald V foretok den offisielle åpningen av Radiumhospitalet sykehotell og Vardesenteret ved Oslo universitetssykehus 12. januar 2010.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i desember 2010 forprosjekt for nytt østfoldsykehus. Planen forutsetter byggestart høsten 2011 og at utbyggingen avsluttes i løpet av 2014.

Økonomi

Foretaksgruppen har lagt mye arbeid i økonomistyring og resultatoppfølging, og for første gang leverer det regionale helseforetaket et positivt økonomisk resultat. Årsresultatet ble 2 772 millioner kroner. Korrigert for endringer i pensjonskostnad og basisramme ble årsresultatet 172 millioner kroner.

Fant du det du lette etter?