2011

Pasientbehandling

Antall nye pasienter som henvises til behandling i spesialisthelsetjenesten har vist en markant økning de siste årene, men flater nå ut for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddel - avhengige (TSB). Helse Sør-Øst behandlet i 2011 flere pasienter enn noe år tidligere. Innen somatikk er antall nyhenvisninger gått opp med cirka åtte prosent fra 2010 til 2011. Økningen gjelder særlig fagområdene ortopedi, fordøyelses - sykdommer og urologi, og gjelder i hovedsak dagbehandling og poliklinisk vurdering/behandling. For innleggelser er det registrert en nedgang på fem prosent. Økt dag- og poliklinisk behandling og redusert antall innleggelser er en ønsket og styrt utvikling.

Alle tjenesteområder sett under ett økte ventetiden for alle pasienter (med og uten rett) fra 73 dager i 2010 til 74 dager i 2011. For somatikk økte vente - tiden med to dager, mens ventetiden ble redusert med to dager innen psykisk helsevern for voksne og syv dager for psykisk helsevern for barn og TSB. Ventetiden for rettighetspasienter innen somatikk er gått ned fra 64 dager i 2010 til 62 dager i 2011. Innen psykisk helsevern er ventetidene for hele foretaksgruppen gått ned fra 54 til 47 dager. For tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddel avhengige (TSB) er ventetiden for rettighetspasienter gått ned fra 72 til 64 dager.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Pasientsikkerhetskampanjen “I trygge hender” er et viktig grep for å synliggjøre og iverksette tiltak for å redusere antall pasientskader. Kampanjen skal legge til rette for å bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Brukerinvolvering for å bedre oppfølging og kommunikasjon med pasienter og på rørende, er et fokusområde i pasientsikkerhets - kampanjen. Kampanjen startet med å måle omfanget av pasientskader i norske sykehus ved journalgjennomgang.

Høsten 2011 ble det startet opp et eget prosjekt for gjennomgang av pasientadministrative systemer og rutiner ved registrering og oppfølging av pasient - forløp, herunder ventetidsarbeid i de pasientadministrative systemene. Prosjektet er blant annen en opp følging av avvik som ble avdekket av konsern - revisjonen Helse Sør-Øst i 2011.

Forskning

Helseforetakene i Helse Sør-Øst står for nær 60 prosent av forskningsproduksjonen innen helse - forskning i Norge. Ressursbruken til forskning i regionen er cirka 1,7 milliarder kroner, hvorav en tredjedel finansieres gjennom regionale tildelings mekanismer. De regionale forskningsmidlene besto i 2011 av et forskningstilskudd fra Helse- og omsorgs - departementet på 234 millioner kroner og 213 millioner kroner fra det regionale helseforetakets eget budsjett. Cirka 400 forskningsprosjekter- og tiltak ble i 2011 finansiert med regionale midler. De fleste av prosjektene er flerårige.

Økonomi

Årsresultatet for 2011 viser et regnskapsmessig underskudd på 478 millioner kroner. Tilsvarende resultat for 2010 var et overskudd på 2 172 millioner kroner hvorav 2 600 millioner kroner skyldtes effekter av pensjonsreformen. Resultatet for 2011 er i all hovedsak påvirket av omstillingsutfordringene ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Alle de øvrige helseforetakene hadde i 2011 positive resultater.

Fant du det du lette etter?