2012

Helse Sør-Øst behandlet i 2012 flere pasienter enn noe år tidligere.

Pasientbehandling

Antall nyhenvisninger innen somatikk økte fra 2011 til 2012 med 3,5 prosent. Innen psykisk helsevern var økningen på 1,7 prosent (psykisk helsevern for voksne 1,4 prosent og psykisk helsevern for barn og ungdom 2,7 prosent).

Cirka 60 prosent av innleggelsene ved sykehusene er definert som ”øyeblikkelig hjelp”. Disse pasientene legges inn uten ventetid. Helse Sør-Øst har i perioden 2006-2012 hatt ventetider for planlagt hjelp på alle tjenesteområder som er på landsgjennomsnitt eller kortere enn de andre regionene, dog med unntak av psykisk helsevern for voksne hvor en av de andre regionene har lavere ventetid. For alle tjenesteområder sett under ett gikk ventetiden for alle pasienter (med og uten rett) ned fra 74 dager i 2011 til 73 dager i 2012. For somatikk er ventetiden uendret fra 2011, mens ventetiden økte med en dag innen psykisk helsevern for voksne og ble redusert med tre dager for psykisk helsevern for barn og ungdom. For TSB gikk ventetiden ned med fire dager fra 2011 til 2012. Ventetiden for rettighetspasienter innen somatikk gikk ned fra 63 dager i 2011 til 60 dager i 2012.

Strategiarbeid

Fremtidig utvikling av tjenestetilbudet baseres på langsiktighet, forutsigbarhet og økonomisk bærekraft – og bygges på nasjonal helseplan, foretaksgruppens plan for strategisk utvikling, årlige målformuleringer og de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. De nasjonale verdier – kvalitet, trygghet og respekt – legges til grunn. Helse Sør-Øst vil sentralisere det vi må for å sikre fagutvikling og forskning – og desentralisere det vi kan for å sikre nærhet til tjenestetilbudet.  

Mens fokus for 2002-2007 var etablering av det regionale foretaket og foretaksgruppen, og fokus for 2007-2012 har vært ”rett behandling på rett sted”, har 2013-2020 to hovedfokus: Kvalitet og pasien.

Miljøansvar og etikk

I 2011 ble det utarbeidet felles etiske retningslinjer for helseforetaksgruppen. Arbeidet ble gjennomført med bred deltagelse fra helseforetakene, hvor både tillitsvalgte og brukerutvalgene var representert. Retningslinjer med implementeringsplan ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i februar 2012.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble planlagt i 2011 og en realitet i 2012.

Samhandlingsreformen skal bidra til en mer samordnet og likeverdig helsetjeneste. Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus skal føre til bedre og raskere behandling for pasienter nærmere der de bor. Forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak legger til rette for at pasienten behandles i kommunene når de får et like godt eller bedre tilbud som på sykehus. Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, innsats og ressurser fra begge tjenestenivåer. Ved å fremme helse, forebygge sykdom og behandle sykdom så tidlig som mulig kan behovet for sykehusinnleggelser reduseres. Pasienter med kroniske tilstander og avklarte behandlings-opplegg skal i størst mulig grad behandles utenfor sykehus. Samhandlingsreformen gir kommunene større ansvar for disse pasientgruppene.

Digital fornying

Spesialisthelsetjenesten og sykehusene er høyteknologiske organisasjoner hvor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktige verktøy i pasientbehandlingen. I den vedtatte planen for strategisk utvikling i regionen frem mot 2020 er gjennomføring av et fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger ett av to prioriterte hovedoppgaver. Den andre hovedoppgaven er å gjennomføre et løft for kvalitet og pasientsikkerhet. Det er en nær sammenheng mellom disse to prioriterte oppgavene.

Foretaksstruktur

Styret for Helse Sør-Øst RHF vedtok 20. oktober 2011 å slå Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset i Vestfold HF sammen til ett helseforetak. Sammenslåing skjedde fra 1. januar 2012 ved at Psykiatrien i Vestfold HF ble avviklet og virksomhetsoverdratt til Sykehuset i Vestfold HF. Helse Sør-Øst RHF eier etter dette ti helseforetak som er organisert i syv sykehusområder.

Grunnsteinen i Østfold

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la 2. oktober 2012 ned grunnsteinen for nytt sykehus i Østfold.

Økonomi

Årsresultatet for 2012 viser et positivt resultat på 211 millioner kroner. Tilsvarende resultat for 2011 var et negativt resultat på 478 millioner kroner. De fleste helseforetakene hadde i 2012 positive resultater. Resultatet for 2012 er imidlertid i likhet med 2011 påvirket av utfordringene ved Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF.

Fant du det du lette etter?