2013

Helse Sør-Øst RHF eier per 1. januar 2013 ti helseforetak. Foretaksgruppen er organisert i syv sykehusområder og har langsiktige avtaler med fem private ideelle, ikke-kommersielle sykehus. Helse Sør-Øst RHF har avtale med vel tusen avtalespesialister samt en stor avtaleportefølje med andre private leverandører innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, kirurgi, laboratorie- og røntgen, opptrening, habilitering og rehabilitering.

Pasientbehandling

Aktivitetstallene for 2013 viser at det fortsatt er poliklinisk behandling som øker mest, spesielt innen psykisk helsevern for voksne. Innen somatikk har poliklinisk vekst også vært betydelig ved de fleste helseforetak og ved de private ideelle sykehusene.

Samhandlingsreformen har ført til at langt færre utskrivningsklare pasienter har blitt lenge i sykehus etter at kommunen har fått melding om at pasienten er klar for utskriving. Dette har bidratt til å redusere samlet antall liggedøgn i helseforetaksgruppen med 38 000 (2,0 prosent) i 2013.

Helse Sør-Øst har i perioden 2008-2013 samlet for alle fagområder hatt en liten økning i ventetider. Gjennomsnittlig ventetid i Helse Sør-Øst i 2013 er på landsgjennomsnittet som er 74 dager. Det er innen somatiske tjenester vi finner økningen i ventetid. Ventetidene innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne, barn og unge og TSB har derimot hatt en positiv utvikling i samme periode og er per 2013 lavere enn landsgjennomsnittet. Det nasjonale målet om ventetid ned mot 65 dager er ikke oppnådd. Ventetid for alle (med og uten rett) er tilnærmet uendret fra 2012 og har i 2013 ligget på 73,4 dager. For somatikk er gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter (med og uten rett) tilnærmet uendret fra 2012 til 2013. For rettighetspasienter har ventetiden økt fra 59,9 til 60,9 dager. Innen psykisk helsevern er ventetidene for rettighetspasienter i hele foretaksgruppen økt fra 46 dager til 48 dager. Gjennomsnittelig ventetid innen TSB er redusert fra 59,0 til 57,6 dager for alle pasienter. Dette kan indikere at det samlede tilbudet er styrket.

Innovasjon

Det har vært høy aktivitet på innovasjonsområdet i 2013. Et stort antall innovasjonsideer som springer ut av forskningen i helseforetakene er bearbeidet videre i Inven2. Antall innleverte patentsøknader holder høyt nivå. Innovasjonsmidlene i Helse Sør-Øst har finansiert flere forskningsbaserte innovasjoner enn tidligere.

Digital fornying

I 2013 etablerte Helse Sør-Øst ”Digital fornying”. Programmet er regionens felles løft for å fornye og standardisere teknologiske løsninger og arbeidsprosesser. ”Digital fornying” har en tydelig forankring i fortaksgruppens strategiske plan fram mot 2020, der to hovedområder blinkes ut: kvalitet og pasientsikkerhet samt fornying og standardisering. Det overordnede målet for fornyingsprogrammet er å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. I løpet av 2013 er en felles organisasjon og struktur for målrettet styring og oppfølging av arbeidet etablert. De administrerende direktørene for samtlige helseforetak deltar i fornyingsstyret sammen med tillitsvalgte og representanter for Sykehuspartner og Helse Sør-Øst RHF. Fornyingsstyret har ansvar for prioritering og oppfølging av arbeidet, innenfor rammer fastsatt av Helse Sør-Øst RHF.


 


 

Fant du det du lette etter?