2014

Pasientbehandling

Aktivitetstallene for 2014 viser at det fortsatt er poliklinisk behandling innen alle tjenesteområder som øker mest, med unntak av barne- og ungdomspsykiatrien. Innen somatikk har poliklinisk vekst vært betydelig ved de fleste helseforetak og i de private ideelle sykehusene. For døgnaktivitet somatikk fortsetter utviklingen med reduksjon i liggedøgn.

Det nasjonale målet for gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten på maksimalt 65 dager er ikke nådd. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen alle tjenesteområder er redusert fra 73,4 dager i 2013 til 72,7 dager i 2014. Det er somatikk og TSB uten rett som drar ventetiden over 65 dager. I mars 2014 ble en særskilt satsing for å unngå fristbrudd og redusere ventetidene innledet. I første omgang er satsingen spesielt innrettet mot somatiske poliklinikker, der utfordringene er størst. Mange tiltak er påbegynt, men resultatene har hittil ikke vært tilstrekkelige. Helse Sør-Øst RHF har derfor vedtatt å videreføre og intensivere innsatsen i 2015.

Pakkeforløp

Helsedirektoratets definerte pakkeforløp for kreft i lunge, prostata, tykk- og endetarm samt bryst, er under etablering i helseforetakene og koordinert av Helse Sør-Øst RHF.

Digitalisering

I 2014 er det som del av “Digital fornying” etablert et felles pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal ved Oslo universitetssykehus. Alle helseforetak i Helse Sør-Øst benytter nå samme pasientadministrative system/elektronisk pasientjournal. Videre utvikles det regionale løsninger innen radiologi, laboratorietjenester og kurve ved noen av våre helseforetak. Dette arbeidet danner grunnlag for innføring av felles løsninger også på disse områdene.

 

Etablering av pensjonskasse

Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF ga 30. september 2011 Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å gjennomføre en prosess med sikte på å etablere en egen pensjonskasse for helseforetakene i hovedstadsområdet. Helse Sør-Øst RHF har etter dette i tett dialog med de ansattes organisasjoner arbeidet med å etablere pensjonskassen innenfor de rammer foretaksmøtet fastsatte.

Pensjonskassen har fått navnet Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) og er i drift fra 1. januar 2014.

Økonomi

Resultatregnskapet for Helse Sør-Øst RHF viser i 2013 et positivt resultat på 54 millioner kroner mot 1 622 millioner kroner i 2012. Det positive resultatet i 2013 knyttet til ordinær drift var 517 millioner kroner. Reduksjonen i resultatet fra 517 millioner kroner til 54 millioner kroner er knyttet til nedskrivninger av eierandeler i døtre som følge av negative resultater inneværende år. Helseforetakene er konsolidert inn i foretaksgruppens regnskap og over/underskudd i disse foretakene er innarbeidet i resultatet for foretaksgruppen.

 

Fant du det du lette etter?