2015

​Økt aktivitet og fremgang innen mange pasientrettede områder preget 2015.

Pasientbehandling

Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk.

Innen spesialisthelsetjenesten er det nasjonale målet for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet maksimalt 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid i Helse Sør-Øst for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er innen alle tjenesteområder redusert fra 72,7 dager i 2014 til 68,4 dager i 2015. Det er somatikk som gir en gjennomsnittlig ventetid på over 65 dager. Målet er dermed ikke nådd for den samlede pasientbehandling i 2015. Samtidig har det vært en betydelig fremgang i 2015, og gjennomsnittlig ventetid ved slutten av året gir grunn til å forvente måloppnåelse i 2016.

Arbeidet med å bistå helseforetakene og sykehusene i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten ble ytterligere intensivert ved inngangen til 2015, blant annet ved etablering av et eget tilgjengelighetsprosjekt i regi av Helse Sør-Øst RHF.

Pakkeforløp

Implementering av pakkeforløp for kreft har vært en suksess og er pasientens helsetjeneste i praksis. Andel nye pasienter i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. Dette er et krav Helse Sør-Øst oppfyller meget godt. Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid skal også være minst 70 prosent. Helse Sør-Øst har gode resultater å vise til for mange pasientgrupper. Samlet resultat ligger på over 70 prosent ved slutten av året. Videre arbeid med forløp er viktig for å oppnå målene for prostatakreft, gynekologisk kreft og brystkreft. Pakkeforløp for kreft har synliggjort viktigheten av å måle pasientflyt, der man følger den enkelte pasient for å sikre at pasienter i størst mulig grad skal unngå «ikke faglig begrunnet ventetid».

Nytt sykehus i Østfold

Sykehuset Østfold Kalnes åpnet dørene for de første pasientene den 4. mai 2015.

Den 2. og 3. november flyttet resten av sykehuset i Fredrikstad til Kalnes. Over 900 arbeidere har i perioder vært i sving samtidig for å bygge det nye sykehuset, som er historisk med at det for første gang er både somatikk og psykisk helse integrert i et sykehusbygg.

Prosjekt nytt østfoldsykehus leverte det nye sykehuset uten budsjettoverskridelse og et halvt år før planlagt. Investeringen i nytt østfoldsykehus ble 6 071 millioner kroner. Sykehuset ble offisielt åpnet av H.M. Kong Harald 30. november 2015.

Forskning

I 2015 hadde 615 pågående forskningsprosjekter- og tiltak støtte fra regionale midler. De fleste av prosjektene er flerårige. De regionale helseforetakene har i samarbeid med Norges forskningsråd høsten 2014 utlyst, og i 2015 tildelt, midler til i alt tolv tverregionale, flerårige forskningsprosjekter med samlet ramme på 210 millioner kroner innenfor prioriterte fagområder.

Innovasjon

Nytt i 2015 er tildelinger innenfor kategorien strategisk innovasjon, der utlysningen tar utgangspunkt i et tema av strategisk stor betydning for Helse Sør-Øst. I årets to utlysninger var temaene reduksjon av ventetider og reduksjon av pasientskade.

Utdanning og komptanse

I tillegg har Nasjonal ledelsesutvikling gjennomført lederrekrutteringsprogrammet ”Frist meg inn i ledelse” i samarbeid med Legeforeningen og lederutviklingsprogrammet “Psyk meg opp i ledelse” i samarbeid med Psykologforeningen. Helse Sør-Øst RHF har bidratt til å utvikle det nasjonale ledermobiliseringsprogrammet i samarbeid med Nasjonal ledelsesutvikling, som har som formål å vekke interesse for ledelse blant yngre fagfolk. Sykehuset Innlandet har vært regional pilot.

De fire regionale helseforetakene fikk i mars 2015 et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede ny modell for spesialistutdanning for leger i Norge. Arbeidet ble ledet av Helse Sør-Øst RHF og rapport ble levert til departementet 30. august 2015. Det ble konkludert med at de regionale helseforetakene skal sørge for helheten i teori og praksis samt helhetlige utdanningsløp på tvers av helseforetakene, og at det etableres regionale utdanningssentre ved de store universitetssykehusene. For å imøtekomme de fire regionale helseforetakenes definerte ansvar, roller og oppgaver i ny ordning, besluttet de fire regionale direktørene i desember 2015 å organisere det tverregionale arbeidet som et prosjekt i etableringsfasen under ledelse av Helse Sør-Øst RHF.

Digitalisering

I januar 2015 ble “Digital fornying” omorganisert fra seks programmer til tre. Erfaringene etter ett år er at omorganiseringen var et riktig grep. Innen de kliniske løsningene er samarbeidet bedret og avhengighetene er bedre kontrollert. Den nye organiseringen er også mer kostnadseffektiv ved mindre administrative kostnader og bedret ressursutnyttelse mellom prosjektene.

Økonomi

Omsetningen i 2015 var 79 milliarder kroner.

Resultatregnskapet for Helse Sør-Øst RHF viser i 2015 et positivt resultat på 839 millioner kroner mot 750 millioner kroner i 2014. Helseforetakene er konsolidert inn i foretaksgruppens regnskap og over- og underskudd i disse foretakene er innarbeidet i resultatet for foretaksgruppen.

Ledelse

Cathrine M. Lofthus tiltrådte som administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 1. januar 2015.

Nytt innkjøpsselskap

Sykehusinnkjøp HF ble stiftet i desember 2015. Selskapet skal understøtte spesialisthelsetjenestens behov for innkjøpstjenester og sammen med helseforetakene realisere kvalitative, økonomiske og samfunnsmessige verdier innenfor alle innkjøpskategorier.

Fant du det du lette etter?