2016

Året 2016 var preget av økt aktivitet og fremgang innen mange pasientrettede områder.

Sammenlignet med 2015 er det en betydelig vekst i aktivitet innenfor alle tjenesteområder i 2016. Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk.

Antall polikliniske konsultasjoner innen somatikk økte med 7,6 prosent fra 2015 til 2016. Korrigert for mer aktivitet knyttet til nye personellgrupper som kan utløse ISF-refusjon, er beregnet vekst 3,7 prosent.
Tilsvarende vekst innen psykisk helsevern var 3,3 prosent – og veksten innen TSB var 6,8 prosent.

I 2016 oppnådde Helse Sør-Øst de nasjonale målene for redusert ventetid for pasienter. Innen spesialisthelsetjenesten er det nasjonale målet for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet maksimalt 65 dager. Per 31.12.2016 var gjennomsnittlig ventetid i Helse Sør-Øst 59 dager for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet og 65 dager for ventende pasienter. Tilsvarende tall per 31.12.2015 var 68 dager for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet og 90 dager for ventende pasienter.

Også andel fristbrudd ble redusert betydelig. Andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er redusert fra 4,3 prosent i 2015 til 1,2 prosent i 2016. Dette tilsvarer i overkant av 8 000 færre fristbrudd.

Helse Sør-Øst stod i 2016 for to tredjedeler av den samlede forskningsinnsatsen i helseforetak og private, ideelle sykehus. Ressursbruken til forskning i regionen var omtrent 2,4 milliarder kroner.

«Digital fornying» har siden 2013 vært Helse Sør-Øst sitt program for standardisering og modernisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Gjennom Digital fornying har Helse Sør-Øst RHF i perioden 2013-2016 investert cirka 5,9 milliarder kroner inkludert tilhørende driftsutgifter.

Helse Sør-Øst hadde i 2016 et årsresultat på 1 343 millioner kroner, mot 1 046 millioner i 2015.
Omsetningen ble 79 milliarder kroner. Foretaksgruppens økonomiske resultat for 2016 er godt og gir mulighet til å følge opp regionens omfattende planer for bedret drift og investeringer.

Fant du det du lette etter?