2017

Året 2017 var preget av økt aktivitet og fremgang innen mange pasientrettede områder.

Sammenlignet med 2016 er det en betydelig vekst i aktivitet innenfor alle tjenesteområder i 2017.

 

Foretaksgruppen har arbeidet aktivt med å oppfylle målsettingen om høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn somatikk. Dette målet er ikke fullt ut oppnådd i 2017.

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter reduseres fortsatt, men andel fristbrudd har økt. Ventetiden for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er for 2017 på 56,7 dager for alle tjenesteområder samlet. Det er 2,3 dager kortere enn i 2016. Andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet har økt med 0,4 prosentpoeng til 1,6 prosent. Helseforetak og sykehus har lagt ned et stort arbeid for å lykke med innføring av pakkeforløp kreft. I 2017 var andel nye pasienter i pakkeforløp 73 prosent, tre prosent mer enn det nasjonale målet. 64 prosent av pasientene ble behandlet innen standard forløpstid, her er det nasjonale målet 70 prosent.


Helse Sør-Øst stod i 2017 for 63 prosent av den samlede helseforskningen i Norge. Ressursbruken til forskning i regionen var omtrent 2,7 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst arbeider med å etablere en standardisert og moderne IKT-struktur. Dette prosjektarbeidet ble imidlertid satt i bero våren 2017 som følge av utfordringer med både prosjektgjennomføring og informasjonssikkerhet. Forutsetningen for videreføring av arbeidet er at tilganger til sensitive personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte.

 

Helse Sør-Øst hadde i 2017 et årsresultat på 1 016 millioner kroner, mot 1 343 millioner i 2016. Omsetningen ble 79 milliarder kroner. Foretaksgruppens økonomiske resultat for 2017 er godt og gir mulighet til å følge opp regionens omfattende planer for bedret drift og investeringer.

Fant du det du lette etter?