2018

Helse Sør-Øst RHF har i 2018 ivaretatt hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2018 er fulgt opp. Styret er tilfreds med dette, men peker samtidig på at kvalitet og resultater innen enkelte områder ikke er gode nok og at foretaksgruppen må arbeide aktivt for en bedring.

Helse Sør-Øst RHF har fulgt helseforetak og sykehus tett opp vedrørende prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Arbeidet med å nå målene innen disse områdene har hatt høy prioritet i helseforetakene.

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i 2018 fastsatt krav om 57 dager gjennomsnittlig ventetid innen somatikk og 40 dager innen psykisk helsevern og TSB. Resultatene innen somatikk viser gjennomsnittlig ventetid på 59,7 dager. Innen psykisk helsevern og TSB er resultatene henholdsvis 45,9 dager og 37,1 dager. Målet er dermed kun nådd for TSB. Andel fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet var i 2018 1,8 prosent, som er på linje med fjoråret.

Samhandling med kommunehelsetjenesten for å utvikle gode pasientforløp og behandlingstilbud er prioritert. Det er etablert regionalt og lokalt avtaleverk og samhandlingsarenaer mellom helseforetak og kommuner.

Helseforetakene og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst står for 63 prosent av den samlede helseforskningen i Norge. Ressursbruken til forskning i regionen var i 2018 omtrent 3,1 milliarder kroner.

Helse Sør-Øst hadde i 2018 et årsresultat på 1 768 millioner kroner, mot 1 016 millioner i 2017.

Omsetningen ble 82 milliarder kroner. Den økonomiske utviklingen samlet i foretaksgruppen er under rimelig god kontroll, men enkelte helseforetak oppnår ikke sine resultater. Helse Sør-Øst RHF har en egenkapitalandel på over 50 prosent og likviditeten er god. Behovet for nyinvesteringer er samtidig stort.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i desember 2018 «Regional utviklingsplan 2035», hvor det er satt nye mål for utviklingen frem mot 2035:

  • Bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester
  • Kvalitet i pasientbehandlingen og gode brukererfaringer
  • Godt arbeidsmiljø for ansatte, utvikling av kompetanse og mer tid til pasientbehandling
  • Bærekraftige helsetjenester for samfunnet

Helse Sør-Øst RHF vil prioritere fem satsingsområder i planperioden:

  1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
  2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
  3. Redusere uønsket variasjon
  4. Mer tid til pasientrettet arbeid
  5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste
Fant du det du lette etter?