Habilitering og rehabilitering

- tilbud til pasienter både i sykehus og hos private institusjoner

Habilitering

Er du født med en funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan du ha behov for et tverrfaglig behandlingstilbud der fagfolk fra flere steder i helsetjenesten samarbeider med familie, skole, arbeidsliv og andre instanser.

Mennesker som trenger habilitering kan ha cerebral parese, ulike syndromer, forsinket motorisk eller kognitiv utvikling. De kan også ha autismespekterforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og komplekse tilstander som medfører alvorlige og sammensatte funksjonsnedsettelser. Oppgaver for habiliteringstjenestene er utredning både på diagnose og funksjon, diagnostisering, behandling, råd og veiledning, kurs og pasientopplæring

Helsehjelpen tilpasses den enkelte pasient og omgivelsene. Det gis aktiv innsats i en avgrenset periode. Hjelpen er tverrfaglig og spesialisert, mens arbeidsformen er poliklinisk og mobil. Habiliteringstjenestene samarbeider med familier og fagpersoner i hjelpeapparatet.

Rehabilitering

Rehabilitering handler om mennesker som må lære seg å innrette livet på nytt, de som må trene på funksjoner som før var en selvfølgelighet. Hvordan mestre en ny livssituasjon? ​

Rehabilitering skjer både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Rehabilitering er en tverrfaglig behandling der både sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, fastlege, private fysioterapeuter og andre samarbeider.

Det er et mål at mer rehabilitering skal skje nært eller i ditt eget hjem, og at du som pasient får et aktivt og deltakende hverdagsliv. Hvilke aktiviteter er viktige for deg?


Oversikt over tilbud og tjenester

Regional koordinerende enhet

I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivåer; det er regionale koordinerende enheter (RKE) i alle fire helseregioner og det skal være koordinerende enheter (KE) på hvert helseforetak (sykehus).

Regionale koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering:

  • gir informasjon om habilitering- og rehabiliteringstilbud i helseregionen
  • gir informasjon om nasjonale habilitering- og rehabiliteringstilbud
  • de fire regionale koordinerende enhetene samarbeider om drift og betjener henvendelser på den nasjonale informasjonstelefonen for ReHabilitering - grønn linje: 800 300 61 - for pasienter, pårørende og helsepersonell
  • har oversikt over og kontakt med habilitering- og rehabiliteringstilbud i alle kommunene i regionen
  • har en koordineringsfunksjon for habilitering- og rehabiliteringsarbeidet i helseregionen (på systemnivå). Det vil blant annet si å etablere nettverk og møteplasser via koordinerende enheter i helseforetak og ut i

I Helse Sør-Øst har

  •  Sunnaas sykehus fått i oppdrag og drive den regionale koordinerende enheten for rehabilitering

Rehabiliterings- og habiliteringstilbud i Helse Sør-Øst finner du på en egen side på Sunnaas sykehus 

Sykehustilbud

Det er rehabiliteringstilbud ved helseforetakene (sykehusene) i regionen.

Klikk på lenken til det aktuelle sykehuset og gå til siden der du kan søke på rehabiliteringstilbudet.

Akershus universitetssykehusOslo universitetssykehusSunnaas sykehusSykehuset i VestfoldSykehuset InnlandetSykehuset TelemarkSykehuset ØstfoldSørlandet sykehusVestre Viken

 

Avtaler med private institusjoner

Kort omtale av alle tjenester de enkelte private institusjoner tilbyr

Institusjonene tilbyr mange forskjellig rehabiliteringstjenester. Som regionalt helseforetak er det vi som inngår avtalene med institusjonene, stiller krav til behandlingen og følger disse opp over for hver enkelt institusjon.

Rammeavtaler og ytelsesavtaler

Helse Sør-Øst RHF kjøper årlig rehabiliteringsplasser for over 1 milliard kroner.

Avtalene er inngått etter en anskaffelsesprosess i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det inngås en rammeavtale med institusjonene - som er lik for alle. I tillegg inngås det ytelsesavtaler som beskriver hva institusjonene skal tilby av tjenester for kommende år.

Det finnes både dag- og døgntilbud, og det gis individuelt og i gruppe.

Oversikt over hvem det er inngått avtale med


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.