logo Helse Sør-Øst

BUP-prosjektet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF startet i andre halvår 2018 et prosjekt innen psykisk helsevern for barn og unge. Målet med prosjektet er å rekruttere og beholde fagpersoner i psykisk helsevern for barn og unge (BUP), samt sikre en stabil bemanning og rett kompetanse i fremtiden.  Utfordringsbildet er sammensatt og BUP-prosjektet gjennomfører mange tiltak samtidig

Kompetanse

Ett av fem hovedområder innenfor BUP-prosjektet er kartlegging av kompetanse. Dette skjer gjennom å definere hvilken kompetanse det et behov for i fremtiden.

Så langt viser kartleggingen at det er behov for flere lege- og psykologspesialister. Derfor ser prosjektet nå på antallet spesialister i BUP i dag, og hvilket behov det er for lege- og psykologspesialister i fremtiden: Hvor mange utdannes per år, behovet for utdanningsstillinger, forholdet lege/psykologer og andre faggrupper, oppgavene til de ulike yrkesgruppene og hvordan kompetansen brukes.

Forbedringsarbeid

Gjennom prosjektet skal ledere få støtte i å utvikle en felles metodikk for lokalt forbedringsarbeid ute i egne foretak. Tilsammen 13 forbedringsveiledere er under opplæring. BUP-prosjektet er i gang med utdanning av 13 forbedringsveiledere, og opplæring av 15 ledere med sine team. Dette arbeidet går frem til juni neste år.

Samtlige BUP-enheter i Helse Sør-Øst deltar i dette arbeidet. Flere av prosjektene er rettet mot inntaks- og førstegangssamtaler i BUP. Innføring av pakkeforløp går også igjen blant de 15 prosjektene. Resultatet av prosjektene legges frem på en konferanse 2. juni 2020.

Støtte til forskning tjenesteutvikling og innovasjon

Gjennom prosjektet får de 10 BUP-avdelingene metodisk og økonomisk støtte til økt innsats innen forbedring, forskning, tjenesteutvikling og innovasjon. I løpet av 2019 har BUP-prosjektet mottatt 19 søknader fra BUP om finansiering. 15 prosjekter har fått midler så langt, i tillegg har 2 PhD-er fått midler.

Det er for eksempel gitt 300 000 kr til Sykehuset Innlandet til hjelp til de «stille barna» via VR-briller og AV1 teknologi. Det gir disse barna en mulighet til å møtes digitalt, der de ikke selv er i stand til å møte fysisk. Dette er barn som blant annet ikke går på skole og ikke er i arbeid.

Et annet eksempel er Sykehuset i Vestfold, som har fått midler til et doktorgradprosjekt for å forske på sammenheng mellom barns utvikling opp mot spedbarns relasjon til sine fedre

Tjenestedesign for å få innsikt i arbeidsprosessene i BUP  

For å oppnå pasientforløp med gode faglige, tverrfaglige og tverretatlige arbeidsprosesser er det tatt i bruk tjenestedesign for å definere de ulike utfordringene før henvisning, under og etter behandling. Gjennom dette arbeidet er det kommunikasjon og samarbeid mellom BUP og kommune eller bydel som er utpekt som det viktigste forbedringspunktet.

Se rapporten om innsikt i arbeidsprosessene her

VR-basert simulering

Simulering, ferdighetstrening og digitale verktøy er viktige verktøy for å styrke kompetansen blant de ansatte innenfor BUP-systemet.  I samarbeid med SIMInnlandet og SIMOslo har BUP-prosjektet lært opp 24 fasilitatorer i medisinsk simulering. Nå skal fasilitatorene lære å bruke VR-briller. VR-brillene skal brukes som triggere, når de ansatte skal øve med simulering på forskjellige utfordringer i møte med pasientene; innkomst, vold og trusler, selvmordsfare, den nødvendige samtalen og gjennomføring av tvangsvedtak.

Alle de 10 BUP-avdelingene i Helse Sør-Øst får etter nyttår utdelt en koffert med fem VR-briller. VR-brillene inneholder 360 graders videoer med de fem temane. Disse skal brukes under simulering (øving, refleksjon og læring).

I tillegg til dette har flere HF og sykehus satt i gang tiltak for å benytte denne muligheten til å bredde bruken av medisinsk simulering og VR-teknologi i BUP.

Sist oppdatert 19.02.2020