logo Helse Sør-Øst

Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF har sammen med Helsedirektoratet initiert og gjennomført et prosjekt i egen helseregion, der det er testet ut nye tjenester fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Prosjektet er gjennomført i Bufetat region øst i tre helseforetak, henholdsvis Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. 

Formålet med prosjektet har vært å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten for i større grad sikre at sårbare barn i barneverninstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for, og at psykiske lidelser oppdages og avdekkes.

Det har vært en intensjon med arbeidet å sikre overføringsverdi etter pilotering, samt skape grunnlag for en modell som i etterkant kan dekke hele landet.

 

Helse Sør-Øst RHF har i flere år arbeidet systematisk for å styrke tjenestene til barn i barnevernet, blant annet gjennom regionalt samarbeid. «Sammen og koordinerte», er regionale samarbeidsavtaler med Bufetat region øst og Bufetat region sør. Kunnskapen fra de siste års fagrapporter er anvendt til konkrete forbedringstiltak og mål.

Helse Sør- Øst RHF har en regional plan: «Hvordan sikre barn i barnevernsinstitusjoner tilstrekkelig utredning, hjelp og oppfølging». Den er basert på: Flatøutvalgets rapport, Helsetilsynets rapport «Myter og anekdoter», og den nasjonale rapporten om psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner fra 2015 (Kayed, NTNU).

Bakgrunnen for dette prosjektet er erkjennelsen av at man fortsatt ikke lykkes godt nok, blant annet basert på resultatene fra undersøkelsen om psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Denne gav ny kunnskap om omfanget av psykiske problemer hos disse og om et udekket behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet har vært basert på et ønske fra Helsedirektoratet der det skulle prøves ut en modell for samarbeid i minimum to helseforetak innen en og samme Bufetat-region. Det har vært en intensjon med arbeidet at man skal sikre overføringsverdi etter pilotering, og skape grunnlaget for en modell som i etterkant kan dekke hele landet

 

Helse Sør-Øst RHF har hatt et overordnet prosjektdokument og gitt de samme føringer til de tre deltagende piloter. Prosjektet har hatt ett felles mandat og med felles mål i alle pilotene.

Prosjektgruppe i Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Sør-Øst RHF etablerte egen prosjektgruppe for arbeidet og har samarbeidet med jevnlige møter fra oppstart. Arbeidet har pågått i to år.
 • Den felles prosjektgruppen har bestått av deltagende helseforetak, Helsedirektoratet, Bufetat- Øst, Barne-, ungdoms -og familiedirektoratet (Bufdir) og Helse Sør-Øst RHF.
 • Det har vært omfattende samarbeid der man hele veien har vært oppdatert om utfordringer, resultat og erfaringer i de ulike pilotene. 
 • Prosjektgruppen har sikret felles fokus på målområdene, men har også vært løsningsorientert og bidratt til at «veien ble til mens man gikk».
 • Arbeidet har hatt fokus på realiteter og faktiske utfordringer.
 • Arbeidet har vært ledet av Anne Aasen Helse Sør-Øst RHF.


Helseforetakene

 • Hvert helseforetak/delprosjekt har hatt egen prosjektorganisering med lokale styringsgrupper, der man har sikret brukerrepresentasjonen.

   

Prosjektmål som skulle svares opp i de tre pilotene:

 • Psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner oppdages og avdekkes
 • Barn i barnevernsinstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for
 • Tilgang til behandling uavhengig av om omsorgssituasjon er uavklart eller ikke
 • Hindre brudd i oppfølging av barn /unge henholdsvis fra barnevern og /eller spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted
 • Kontinuitet sikres fra alle instanser

    


Det foreligger egne rapporter fra de tre pilotprosjektene. En samlet evalueringsrapport fra prosjektet er utarbeidet av professor emeritus og seniorforsker Torleif Ruud og forsker Bente Weimand, FOU-avdelingen ved Akershus universitetssykehus HF (se lenker til alle rapportene nederst på siden). Barne-, ungdoms -og familiedirektoratet har finansiert evalueringsrapporten. 

Erfaringene i de tre ulike pilotene er presentert på Helsedirektoratets og Helse Sør-Øst RHFs nasjonale konferanse «Sammen om ungdommen» på Gardermoen 21.mars 2018, samt på Barn & Unge kongressen 27.april 2018 i Bergen. 

Sist oppdatert 08.06.2018