Stor nordisk studie

Persontilpasset behandling av inflammatorisk tarmsykdom

Oslo universitetssykehus vil spille en nøkkelrolle i et nytt forskningsprosjekt på tvers av de nordiske landene. Målet er mer presisjon i behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom.

Marte Lie Høivik skal forske på persontilpasset behandling av inflamatorisk tarmsykdom

​Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er en samlebetegnelse på kroniske betennelsessykdommer som rammer tarmkanalen. Sykdommen er i stor grad uforutsigbar. Derfor er det viktig å tilpasse behandlingen individuelt.

Store forventninger knyttes til det som av noen kalles persontilpasset medisin og av andre kalles presisjonsmedisin. Uansett hva man kaller det, går ideen ut på at biomarkører fra for eksempel genene dine kan gi oss detaljert informasjon om akkurat dine forutsetninger for å få sykdom eller hvilken behandling som vil ha størst effekt for deg. Håpet er å treffe riktigst mulig for flest mulig, med større effekt og færre bivirkninger.

Behandlingen skal ikke lenger styres av det som har best effekt hos en gjennomsnittspasient, men av dine forutsetninger for et godt behandlingsresultat.

– Vi kjenner allerede enkelte markører som ser ut til å skille pasienter med høy risiko for alvorlig sykdom fra pasienter med lav. Nå skal vi finne ut av hvordan vi kan bruke det vi vet til å forandre behandling til det bedre, sier Marte Lie Høivik.

Nordisk samarbeid

Deltagerne i dette prosjektet kommer fra de nordiske landene. Partner i Norge er overlege Marte Lie Høivik ved Gastromedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Hun leder bl.a. en stor pågående studie, der alle nydiagnostiserte IBD-pasienter i hele Helse Sør-Øst inkluderes i en treårsperiode. Professor Jonas Halfvarson ved universitetssjukhuset i Örebro er leder av det nordiske konsortiet som står bak studien. Han har bakgrunn fra både basal og klinisk IBD-forskning og har blant annet identifisert en proteinprofil som skiller høyrisikopasientene fra de som har lav risiko.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Studien har nå blitt tildelt over 30 millioner kroner av Nordforsk, en organisasjon som er underlagt Nordisk ministerråd, og skal tilrettelegge for samarbeid innen nordisk forskning.

Top down-behandling

I dag behandles pasienter med IBD ut fra prinsippet «step up», som innebærer en gradvis opptrapping av behandling til man treffer en kombinasjon av medikamenter som gir best mulig behandlingseffekt.

Med bedre treffbarhet er håpet at man kan behandle ut fra prinsippet «top down» og få riktig grad av medisinering til høyrisikopasientene på et tidligere tidspunkt.

– Vi ønsker å se om pasientene ved en slik tilnærming blir friskere av sin sykdom og at de blir spart for unødig lidelse og bivirkninger. Målet er å bedre prognosen ved IBD ved å introdusere riktig behandling tidligere enn i dag, sier Lie Høivik.

Foto: Marte Lie Høivik skal forske påpersontilpasset behandling av IBD i en ny stor, nordisk studie (foto: Dag Kristiansen)

Foto: Marte Lie Høivik skal forske påpersontilpasset behandling av IBD i en ny stor, nordisk studie (foto: Dag Kristiansen)

For å prøve ut disse teoriene i praksis skal det nå gjennomføres en intervensjonsstudie hvor individer som identifiseres som høyrisikopasienter får «top down-behandling». Kontrollgruppen vil hentes fra IBSEN III-studien og bidraget fra Oslo universitetssykehus er her av avgjørende betydning.

Fra forskning til behandling

– Det er ekstra spennende å kunne jobbe langs aksen som går fra forskning til klinikk og hvor vi kan bruke forskningsdata direkte for å forbedre pasientbehandling. Utviklingen i forskningen går nå så fort at det er vanskelig å få til toppforskning ved siden av klinisk arbeid. Samtidig er det sannsynligvis nødvendig med denne kombinasjonen av kompetanse for å koble forskningsfunn opp mot konkrete forbedringer i klinisk praksis, sier Lie Høivik.

Hun synes det er spesielt inspirerende og motiverende å delta i store forskningsprosjekter som dette, som med samarbeid på tvers av landegrenser, med dypdykk i store registermaterialer og med potensiale for mer presisjon i behandlingen, tar med seg det nyeste fra forskningen og leder dette ut i bedret behandling av pasientene.