Blant de beste på rask operasjon for hoftebrudd

I fjor høst ble det startet en arbeidsprosess for standardisering av pasientforløp for hoftebruddpasienter i Sykehuset Innlandet. Målet for arbeidet er å redusere variasjon i behandlingen, reduksjon i liggetid, færre reinnleggelser og økt overlevelse. Nå viser arbeidet resultater.

Resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene og kvalitetsregistrene viser at Sykehuset Innlandet HF leverer helsetjenester av god kvalitet på de fleste områder. Arbeidet med helhetlig pasientforløp ser ut til å ha gitt gode resultater. For pasienter med hoftebrudd er Sykehuset Innlandet er blant de helseforetakene i landet med best resultater.

Det er gode holdepunkter for at operasjon av hoftebrudd innen 24 timer, og senest innen 48 timer, påvirker pasientens prognose positivt. Disse pasientene er oftest eldre med flere sykdommer. Kort tid til operasjon reduserer sykelighet og dødelighet for disse pasientene.

- Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer og innen 48 timer etter innleggelse er henholdsvis 81,5 prosent og 95,5 prosent i Sykehuset Innlandet. Dette er svært god måloppnåelse, sier direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen i Sykehuset Innlandet.

Hun sier standardisering av pasientforløp er en arbeidsform som er pasientsentrert, tverrfaglig og har fokus på gode prosesser. Pasientforløp strekker seg fra hjem til hjem og på tvers av behandlingsnivåer i og utenfor foretaket.

-Vi har stor tror på at organisering i pasientforløp hever kvaliteten i behandlingen og vi skal gjøre dette innen for flere pasientgrupper. Vi har gjennomført tilsvarende arbeid for hjerneslag og det vi har kalt pasientforløp "god start", som handler om hvordan pasienten mottas når de kommer til sykehus, sier Pettersen.

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet i møte den 19. desember sak om status for kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer 2017/2018.